joi, 24 mai 2012

Cod COR 2010 - Clasificarea ocupaţiilor din Romania - a doua grupă


2. GRUPA MAJORĂ
2 Specialişti cu ocupații intelectuale şi ştiințifice

Specialiştii cu ocupații intelectuale şi ştiințifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunostințe de înalt nivel în ştiințe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susțin comunicări ştiințifice şi întocmesc rapoarte.


Subgrupe majore componente :

21 Fizicieni, matematicieni şi ingineri

22 Specialişti în biologie, agronomie şi ştiințele vieții

23 Profesori în învățământul superior secundar şi asimilați

24 Alți specialişti cu ocupații intelectuale şi ştiințifice

25 Alți specialişti cu ocupații intelectuale şi ştiințifice

2.1. SUBGRUPA MAJORĂ
21 Fizicieni, matematicieni şi ingineri

Fizicienii, matematicienii şi inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoştințele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei şi tehnologiei; avizează proiecte de construcții, sistematizare, rețele de circulație rutieră, echipamente, maşini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice şi submarine şi întocmesc hărți; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse şi procedee; susțin comunicări ştiințifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe minore componente:

211 Fizicieni, chimişti şi asimilați

212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilați

213 Specialişti în informatică

214 Arhitecți, ingineri şi asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcții)

215 Ingineri în industria textilă, pielărie şi alimentară

216 Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcții

2.1.1. GRUPA MINORĂ
211 Fizicieni, chimişti şi asimilați

Fizicienii, chimiştii şi specialiştii asimilați aplică cunoştințele ştiințifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei şi geofizicii; aplică cunoştințele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinii, navigației, explorării spațiale, exploatării resurselor de petrol şi gaze, altor resurse minerale şi apei, în telecomunicații şi alte servicii sau construcții civile; susțin comunicări ştiințifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2111 Fizicieni şi astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimişti
2114 Geologi, geofizicieni

2111 FIZICIENI ŞI ASTRONOMI

Fizicienii şi astronomii efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii şi proprietăților materiei în stare solidă şi a modificărilor posibile în funcție de temperatură şi presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă şi analizează fenomenele cereşti; aplică cunoştințele legate de fizică şi astronomie în industrie, medicină şi în domeniul militar.

Ocupații componente:

211101 fizician

2112 METEOROLOGI

Meteorologii conduc cercetarea, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaționale care se referă la compoziția, structura şi dinamica atmosferei; investighează direcția şi viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidității şi alte fenomene ca formarea ceței şi precipitațiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hărților meteorologice şi prognozelor meteo folosite în aviație, în marină, agricultură şi alte domenii pentru informarea publicului.

Ocupații componente:

211201 meteorolog (studii sup.)
211202 meteorolog previzionist
211203 climatolog
211204 meteorolog aeronautic
211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe
211206 asistent meteorolog
211207 meteorolog aeronautic prognozist

2113 CHIMIŞTI

Chimiştii efectuează cercetări aplicative şi analize pentru determinarea compoziției chimice a diferitelor substanțe, materii şi produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor şi procedeelor farmaceutice şi industriale.

Ocupații componente:

211301 chimist
211302 consilier chimist
211303 expert chimist
211304 inspector de specialitate chimist
211305 referent de specialitate chimist

2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI

Geologii, geofizicienii şi geografii studiază compoziția şi structura scoarței terestre, analizează rocile, mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi cronologiei diferitelor formațiuni geologice; studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a forței gravitaționale; studiază fenomenele optice şi acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. şi stabilesc procedeele de exploatare a acestora.

Ocupații componente:

211401 consilier geolog
211402 expert geolog
211403 inspector de specialitate geolog
211404 referent de specialitate geolog
211405 consilier geofizician
211406 expert geofizician
211407 inspector de specialitate geofizician
211408 referent de specialitate geofizician
211409 consilier hidrogeolog
211410 expert hidrogeolog
211411 inspector de specialitate hidrogeolog
211412 referent de specialitate hidrogeolog
211413 consilier hidrolog
211414 expert hidrolog
211415 inspector de specialitate hidrolog
211416 referent de specialitate hidrolog
211417 consilier pedolog
211418 expert pedolog
211419 inspector de specialitate pedolog
211420 referent de specialitate pedolog
211421 inginer geolog
211422 geolog
211423 geofizician
211424 hidrolog
211425 pedolog

2.1.2. GRUPA MINORĂ
212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilați

Matematicienii, statisticienii şi asimilații acestora avizează aplicarea unor metode şi principii matematice, actuariale şi statistice; pregătesc şi efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează şi le interpretează, întocmind rapoarte şi comunicări ştiințifice.

Grupe de bază componente:

2121 Matematicieni şi asimilați
2122 Specialişti statisticieni

2121 MATEMATICIENI ŞI ASIMILAȚI

Matematicienii şi asimilații acestora studiază şi elaborează teorii şi metode matematice şi actuariale, avizează utilizarea acestora în ştiințele tehnice, agronomie, medicină şi alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării şi rezolvării computerizate a acestor probleme.

Ocupații componente:

212101 consilier matematician
212102 expert matematician
212103 inspector de specialitate matematician
212104 referent de specialitate matematician
212105 consilier actuar
212106 expert actuar
212107 inspector de specialitate actuar
212108 referent de specialitate actuar
212109 matematician
212110 actuar (studii sup.)

2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENI

Statisticienii proiectează şi organizează anchete şi alte culegeri de date statistice, concep chestionarele şi celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează şi interpretează informații statistice şi se ocupă de publicarea lor.

Ocupații componente:

212201 consilier statistician
212202 expert statistician
212203 inspector de specialitate statistician
212204 referent de specialitate statistician

2.1.3. GRUPA MINORĂ
213 Specialişti în informatică

Specialiştii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele şi opțiunile de informatizare.

Grupe de bază componente :

2131 Analisti, programatori, proiectanți sisteme informatice, consultanți în informatică
2139 Specialişti în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare

2131 ANALISTI, PROGRAMATORI, PROIECTANȚI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANȚI ÎN INFORMATICĂ

Analistii, programatorii, proiectanții de sisteme informatice, consultanții în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe şi documentația tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează rețele de calculatoare; oferă consultații de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.

Ocupații componente:

213101 analist
213102 programator
213103 proiectant sisteme informatice
213104 consultant în informatică

2139 SPECIALIŞTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiştii în informatică neclasificați în grupa de bază anterioară concep, realizează şi aplică metode de asigurare a integrității şi securității datelor şi programelor; instalează, întrețin şi mențin în exploatare echipamente de calcul; gestionează rețele de calculatoare.

Ocupații componente:

213901 inginer de sistem în informatică
213902 administrator de rețea de calculatoare
213903 administrator baze de date
213904 programator de sistem informatic
213905 inginer de sistem software
213906 manager proiect informatic
213907 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
213908 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
213909 administrator de rețea de telefonie VOIP

2.1.4. GRUPA MINORĂ
214 Arhitecți, ingineri şi asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcții)

Arhitecții, inginerii şi asimilații acestora proiectează şi avizează proiecte de construcții, de sistematizare urbană, rețele de circulație rutieră şi de amenajare peisagistică; avizează şi supraveghează lucrările de construcții civile şi industriale, sistemele electrice şi electronice, maşinile , echipamentul şi instalațiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanțe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale şi altor substanțe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor şi produselor.

Grupe de bază componente :

2141 Arhitecți în urbanistică şi amenajarea teritoriului
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri energeticieni şi electricieni
2144 Ingineri electronisti în transporturi, postă şi telecomunicații
2145 Ingineri mecanici
2146 Ingineri petrolisti, petrochimişti şi în chimia industrială
2147 Ingineri minieri şi metalurgisti
2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi
2149 Arhitecți, ingineri şi asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

2141 ARHITECȚI
2141 ÎN URBANISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI


Arhitecții în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale şi căi rutiere; elaborează schițe şi planuri de detaliu pentru construcții şi restaurări; identifică şi găsesc cele mai bune soluții privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăsurare a activităților şi diverselor reglementări în vigoare.

Ocupații componente:

214101 arhitect clădiri
214102 conductor arhitect
214103 arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului
214104 arhitect restaurări
214105 consilier arhitect
214106 expert arhitect
214107 inspector de specialitate arhitect
214108 referent de specialitate arhitect
214109 proiectant arhitect
214110 urbanist

2142 INGINERI CONSTRUCTORI

Inginerii constructori analizează şi avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc.Stabilesc materialele şi normele de calitate specifice; organizează şi conduc şantierele de construcții, întreținere şi reparații ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții.

Ocupații componente:

214201 inginer construcții civile, industriale şi agricole
214202 subinginer construcții civile, industriale şi agricole
214203 inginer instalații pentru construcții
214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri
214205 inginer construcții hidrotehnice
214206 inginer constructor instalații
214207 proiectant inginer instalații
214208 proiectant inginer construcții
214209 consilier inginer construcții
214210 expert inginer construcții
214211 inspector de specialitate inginer construcții
214212 referent de specialitate inginer construcții
214213 conducător de lucrări civile
214214 diriginte santier (studii sup.)

2143 INGINERI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI

Inginerii energeticieni şi electricieni proiectează şi avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, conducere prin dispecer, transport, transmisie şi distribuție a energiei; stabilesc controlul standard şi procedeele de asigurare a funcționării eficiente a motoarelor şi echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.

Ocupații componente:

214301 dispecer energetic feroviar
214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
214303 dispecer rețea distribuție
214304 dispecer rețele de înaltă tensiune
214305 inginer electroenergetică
214306 radiochimist
214307 subinginer electroenergetică
214308 inginer energetică industrială
214309 inginer termoenergetică
214310 proiectant inginer electrotehnic
214311 proiectant inginer energetician
214312 inginer rețele electrice
214313 subinginer rețele electrice
214314 inginer hidroenergetică
214315 inginer centrale nuclearo-electrice
214316 subinginer centrale termoelectrice
214317 inginer exploatare instalații nucleare
214318 proiectant subinginer electrotehnic
214319 proiectant sisteme de securitate
214320 sef tură dispecer energetic

2144 INGINERI ELECTRONISTI ÎN TRANSPORTURI, POSTĂ ŞI TELECOMUNICAȚII

Inginerii electronisti, în transporturi, postă şi telecomunicații construiesc sisteme electronice, avizează funcționarea lor, le asigură întreținerea şi repararea , nominalizează şi conduc producția, instalațiile şi sistemele de telecomunicații, stabilesc controlul standardelor şi modalităților de funcționare eficientă şi în siguranță a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.

Ocupații componente:

214401 inginer electromecanic SCB
214402 inginer automatist
214403 inginer emisie
214404 inginer montaj
214405 inginer navigație
214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicații
214407 inginer electrotehnist
214408 inginer imagine
214409 inginer producție
214410 inginer sunet
214411 instructor instalații
214412 instructor linii
214413 revizor siguranța circulației feroviare
214414 subinginer automatist
214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicații
214416 subinginer reglaje subansamble
214417 inginer de recepție şi control aeronave
214418 proiectant inginer electronist
214419 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
214420 proiectant inginer electromecanic
214421 inginer electromecanic
214422 subinginer electromecanic
214423 ofițer punte maritim
214424 ofițer mecanic maritim
214425 ofițer electrician maritim
214426 căpitan secund
214427 ofițer de punte/mecanic/electrician aspirant maritim
214428 căpitan port
214429 specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale
214430 inginer sef car reportaj
214431 subinginer sef car reportaj
214432 inginer sef schimb emisie
214433 subinginer iluminat tehnologic
214434 inspector aeronautic
214435 inginer proiectant comunicații
214436 subinginer proiectant comunicații
214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian
214438 inginer sisteme de securitate
214439 consilier tehnic
214440 inginer iluminare
214441 sef studio RTV

2145 INGINERI MECANICI

Inginerii mecanici construiesc maşini, mecanisme şi instalații industriale, avizează funcționarea acestora, asigură întreținerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.

Ocupații componente:

214501 inginer mecanic
214502 subinginer mecanic
214503 inginer electromecanic minier
214504 inginer material rulant cale ferată
214505 inginer mecanică agricolă
214506 inginer aviație
214507 inginer nave
214508 inginer maşini unelte
214509 inginer mecanică fină
214510 inginer maşini termice
214511 inginer maşini hidraulice şi pneumatice
214512 inginer autovehicule rutiere
214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole
214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214519 inginer mecanic maşini instalații miniere
214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de maşini
214521 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii
214522 subinginer mecanic, mecanică fină
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
214524 subinginer mecanic mecanică agricolă
214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcții
214527 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviație
214528 subinginer mecanic construcții corp de navă
214529 subinginer mecanic instalații navale de bord
214530 subinginer mecanic automobile
214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
214533 consilier inginer mecanic
214534 expert inginer mecanic
214535 inspector de specialitate inginer mecanic
214536 referent de specialitate inginer mecanic
214537 proiectant inginer aeronave
214538 proiectant inginer mecanic
214539 subinginer îmbunătățiri funciare
214540 Inginer pilot de încercare
214541 subinginer proiectant mecanic
214542 specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice /omologări oficiale
214543 specialist prestații vehicule
214544 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
214546 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniției
214547 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniției
214548 inginer pentru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)

2146 INGINERI PETROCHIMISTI ŞI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂ

Inginerii petrochimişti şi în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producția diferitelor substanțe şi articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea şi respectarea tehnologiilor de producție, colaborează cu inginerii mecanici şi automatistii în asigurarea funcționării instalațiilor specifice.

Ocupații componente:

214601 inginer petrochimist
214602 subinginer petrochimist
214603 proiectant inginer chimist
214604 consilier inginer chimist
214605 expert inginer chimist
214606 inspector de specialitate inginer chimist
214607 referent de specialitate inginer chimist
214608 consilier inginer petrochimist
214609 expert inginer petrochimist
214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
214611 referent de specialitate petrochimist
214612 biochimist
214613 inginer chimist

2147 INGINERI MINIERI, PETROLISTI ŞI METALURGISTI

Inginerii minieri, petrolisti şi metalurgisti avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu şi a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice şi alte materiale; soluționează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.

Ocupații componente:

214701 inginer metalurgie extractivă
214702 inginer minier
214703 subinginer metalurgist
214704 subinginer minier
214705 inginer preparator minier
214706 consilier inginer metalurg
214707 expert inginer metalurg
214708 inspector de specialitate inginer metalurg
214709 referent de specialitate inginer metalurg
214710 consilier inginer minier
214711 expert inginer minier
214712 inspector de specialitate inginer minier
214713 referent de specialitate inginer minier
214714 inginer prelucrări metalurgice
214715 inginer metalurgie neferoasă
214716 inginer petrolist
214717 subinginer petrolist
214718 consilier inginer petrolist
214719 expert inginer petrolist
214720 referent inginer petrolist
214721 proiectant inginer petrolist
214722 inginer tehnolog metalurg
214723 proiectant inginer metalurg
214724 proiectant inginer în minerit
214725 inginer mineralurg

2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ŞI TOPOGRAFI

Inginerii geodezi, cartografi şi topografi aplică metode şi tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului şi amplasamentelor subterane pentru realizarea şi revizuirea reprezentărilor numerice, grafice şi fotografice.

Ocupații componente:

214801 cartograf
214802 inginer geodez
214803 subinginer geodez
214804 inginer topograf
214805 inginer topograf minier
214806 proiectant inginer geodez

2149 ARHITECȚI, INGINERI ŞI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Arhitecții, inginerii şi asimilații acestora care nu sunt cuprinsi în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, cresterea randamentului producției, acordă consultații şi stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurători şi verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricație.

Ocupații componente:

214901 alți arhitecți, ingineri şi asimilați
214902 conceptor /conceptor CAO
214903 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare
214904 specialist documentație studii
214905 instructor sistem de producție
214906 metodist
214907 responsabil afacere

2.1.5. GRUPA MINORĂ
215 Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară

Inginerii din industria textilă-pielărie şi industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie şi alimentare; colaborează cu inginerii mecanici şi alți specialişti de profil la montarea şi funcționarea instalațiilor şi maşinilor de prelucrare a acestor produse.

Grupe de bază componente:

2151 Ingineri în industria textilă şi pielărie
2152 Ingineri în industria alimentară

2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Inginerii din industria textilă şi pielărie elaborează şi îmbunătățesc tehnologii, supraveghează şi urmăresc prelucrarea pieilor şi blănurilor, fabricația de fire, țesături, tricotaje, confecții (din textile, blănuri, piei) şi încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.

Ocupații componente:

215101 inginer confecții piele şi înlocuitori
215102 inginer textile, pielărie
215103 inginer tricotaje, confecții
215104 subinginer textile, pielărie
215105 proiectant inginer textile, pielărie
215106 consilier inginer textile, pielărie
215107 expert inginer textile, pielărie
215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Inginerii din industria alimentară elaborează şi îmbunătățesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.

Ocupații componente:

215201 inginer în industria alimentară
215202 subinginer în industria alimentară
215203 proiectant inginer produse alimentare
215204 consilier inginer industria alimentară
215205 expert inginer industria alimentară
215206 inspector de specialitate inginer industria alimentară
215207 referent de specialitate inginer industria alimentară

2.1.6. GRUPA MINORĂ
216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcții

Inginerii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcții elaborează şi îmbunătățesc tehnologii de fabricație a mobilei, stratificatelor şi furnirelor; elaborează rețetele de fabricație a amestecurilor de sticlă şi controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor de sticlă şi geamuri; elaborează rețetele maselor ceramice şi a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porțelan, faianță şi vitros în faze de biscuit şi a produselor glazurate, decorate; stabilesc rețetele de fabricație a celulozei şi hârtiei, precum şi parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.

Grupe de bază componente:

2161 Ingineri în industria lemnului
2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcții (materiale oxidice)
2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei

2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

Inginerii din industria lemnului elaborează şi îmbunătățesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor şi furnirelor, proiectează şi supraveghează executarea de produse finite.

Ocupații componente:

216101 inginer industrializarea lemnului
216102 subinginer industrializarea lemnului
216103 consilier inginer industrializarea lemnului
216104 expert inginer industrializarea lemnului
216105 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)

Inginerii din industria sticlei şi ceramicii elaborează rețete de fabricație a amestecurilor de sticlă şi ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare şi stabilesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătățesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).

Ocupații componente:

216201 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216202 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216203 inginer materiale de construcții
216204 subinginer materiale de construcții
216205 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216206 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216207 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
216209 proiectant inginer ceramică sticlă
216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI

Inginerii din industria celulozei şi hârtiei stabilesc rețetele pentru fabricarea celulozei şi hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză şi hârtie.

Ocupații componente:

216301 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216302 proiectant inginer celuloză şi hârtie
216303 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216304 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216305 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

2.2. SUBGRUPA MAJORĂ
22 Specialişti în biologie, agronomie şi ştiințele vieții

Specialiştii în biologie, agronomie şi ştiințele vieții efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le îmbunătățesc şi le ameliorează, aplicând cunoştințele ştiințifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei şi medicinei; aplică cunoştințele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieții umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, țesuturi, celule şi microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanțe; studiază bolile care afectează plantele, ființele umane sau animale; îşi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc şi susțin comunicări ştiințifice şi rapoarte pe teme de specialitate.

Grupe minore componente:

221 Specialişti în biologie şi agronomie

222 Medici şi asimilați

2.2.1. GRUPA MINORĂ
221 Specialişti în biologie şi agronomie

Specialiştii din biologie şi agronomie aplică cunoştințele dobândite la studiul vieții umane, animale şi vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, țesuturi celule, microorganisme şi la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanțe; îşi dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc şi susțin comunicări ştiințifice şi rapoarte de specialitate.

Grupe de bază componente:

2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilați
2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi şi asimilați
2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici
2214 Ingineri clinici

2211 BIOLOGI, BOTANIŞTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ŞI ASIMILAȚI

Biologii, botaniştii, zoologii, ecologii şi asimilații acestora aplică cunoştințele de specialitate în industrie şi medicină şi urmăresc ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecția mediului natural; întocmesc rapoarte şi susțin comunicări ştiințifice în domeniile proprii de specialitate.

Ocupații componente:

221101 consilier biolog
221102 expert biolog
221103 inspector de specialitate biolog
221104 referent de specialitate biolog
221105 consilier botanist
221106 expert botanist
221107 inspector de specialitate botanist
221108 referent de specialitate botanist
221109 consilier zoolog
221110 expert zoolog
221111 inspector de specialitate zoolog
221112 referent de specialitate zoolog
221113 consilier ecolog
221114 expert ecolog
221115 inspector de specialitate ecolog
221116 referent de specialitate ecolog
221117 inginer ecolog
221118 biolog
221119 zoolog
221120 botanist
221121 ecolog

2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ŞI ASIMILAȚI

Bacteriologii, farmacologii şi asimilații acestora aplică cunoştințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.

Ocupații componente:

221201 consilier bacteriolog
221202 expert bacteriolog
221203 inspector de specialitate bacteriolog
221204 referent de specialitate bacteriolog
221205 consilier biochimist
221206 expert biochimist
221207 inspector de specialitate biochimist
221208 referent de specialitate biochimist
221209 consilier farmacolog
221210 expert farmacolog
221211 inspector de specialitate farmacolog
221212 referent de specialitate farmacolog
221213 consilier microbiolog
221214 expert microbiolog
221215 inspector de specialitate microbiolog
221216 referent de specialitate microbiolog
221217 farmacolog
221218 bacteriolog
221219 microbiolog

2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI

Inginerii agronomi, zootehnişti şi silvici supraveghează şi îndrumă activitatea din zootehnie şi culturile horticole; asigură cresterea suprafețelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte şi susțin comunicări ştiințifice în domeniul de specialitate; acordă consultanță în domeniul culturii de cereale, plante tehnice şi furaje pentru realizarea producțiilor performante şi folosirea profitabilă a pământului.

Ocupații componente:

221301 consilier inginer agronom
221302 expert inginer agronom
221303 inspector de specialitate inginer agronom
221304 referent de specialitate inginer agronom
221305 consilier inginer horticol
221306 expert inginer horticol
221307 inspector de specialitate inginer horticol
221308 referent de specialitate inginer horticol
221309 consilier inginer zootehnist
221310 expert inginer zootehnist
221311 inspector de specialitate inginer zootehnist
221312 referent de specialitate inginer zootehnist
221313 subinginer agronom
221314 subinginer zootehnist
221315 inginer tehnolog în zootehnie
221316 proiectant inginer în agricultură
221317 proiectant inginer în zootehnie
221318 proiectant inginer în silvicultură
221319 consilier inginer silvic
221320 expert inginer silvic
221321 inspector de specialitate inginer silvic
221322 referent de specialitate inginer silvic
221323 inginer îmbunătățiri funciare
221324 inginer/subinginer silvic
221325 inginer agronom
221326 inginer zootehnist
221327 consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice şi furaje
221328 subinginer îmbunătățiri funciare

2214 INGINERI CLINICI

Inginerii clinici organizează şi asigură managementul general al echipamentelor din spitale şi clinici - în particular interfața profesională cu furnizorii, adaptarea la exigențe clinice speciale, exploatarea şi întreținerea optimală în condiții de securitate a pacientului şi a medicului precum şi parteneriatul cu personalul medical în intervenții diagnostice sau terapeutice de înaltă tehnologie, sunt implicați în cercetare dezvoltare referitoare la aplicațiile ştiințelor ingineresti (electronică, informatică, automatică) în biomedicină, susțin comunicări ştiințifice în domeniul de specialitate.

Ocupații componente:

221401 inginer clinic

2.2.2. GRUPA MINORĂ
222 Medici şi asimilați

Medicii şi asimilații acestora tratează tulburările şi maladiile care afectează ființele umane şi animalele; avizează măsurile preventive şi curative, întocmesc rapoarte şi susțin comunicări cu prilejul manifestărilor ştiințifice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2221 Medici medicină generală
2222 Medici stomatologi
2223 Medici veterinari
2224 Farmacisti
2229 Medici şi asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare

2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ

Medicii de medicină generală şi pediatrie acordă consultații şi tratează tulburările şi maladiile care afectează ființele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienții, prescriu şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcție de natura afecțiunilor.

Ocupații componente:

222101 medic medicină generală
222102 medic rezident
222103 medic specialist
222104 consilier medic
222105 expert medic
222106 inspector de specialitate medic
222107 referent de specialitate medic
222108 medic primar
222109 medic medicină în familie

2222 MEDICI STOMATOLOGI

Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultații şi aplică tratamente profilactice şi curative în afecțiunile dentare şi ale cavității bucale; întocmesc rapoarte şi susțin comunicări ştiințifice la reuniunile ştiințifice de specialitate.

Ocupații componente:

222201 medic stomatolog
222202 medic stomatolog rezident
222203 medic stomatolog de specialitate

2223 MEDICI VETERINARI

Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică şi radiologică a sănătății animalelor şi a hranei acestora; întocmesc rapoarte şi susțin comunicări ştiințifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor ştiințifice.

Ocupații componente:

222301 epizotolog
222302 medic veterinar

2224 FARMACIŞTI

Farmaciştii aplică cunoştințele de farmacologie la prepararea şi eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripția medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienților referitoare la posologia şi riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; țin evidența medicamentelor toxice, dependente şi a stupefiantelor; controlează natura, puritatea şi eficacitatea medicamentelor şi iau măsuri de control a acestora.

Ocupații componente:

222401 farmacist
222402 farmacist rezident
222403 farmacist de specialitate

2229 MEDICI ŞI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Medicii specializați în alte domenii decât cele nominalizate şi asimilații acestora examinează pacienții, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală şi auditivă a acestora, fac analize şi teste de laborator; avizează desfăsurarea unor activități în condiții igienice; examinează cadavre şi stabilesc cauza şi împrejurările în care s-au produs decesele; coordonează şi îndrumă exercițiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialişti în vederea recuperării capacității de muncă a pacienților; fac parte din echipele de asistență, diagnostică, curativă, preventivă şi de cercetare medicală, asigură siguranță în exploatarea, întreținerea î manipularea echipamentului medical; asigură securitatea radiației şi contribuie la îmbunătățirea tehnicilor terapeutice, colaborează cu radioterapeuții pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizează echipamentul şi procedurile.

Ocupații componente:

222901 medic igienist
222902 medic expertiză a capacității de muncă
222903 medic legist
222904 profesor de cultură fizică medicală
222905 kinetoterapeut
222906 fiziokinetoterapeut
222907 bioinginer medical
222908 asistent medical (studii superioare)
222909 fizioterapeut
222910 fizician medical
222911 optometrist (studii superioare)
222912 medic specialist psihiatru
222913 medic de familie cu competențe în sănătate mintală

2.3. SUBGRUPA MAJORĂ
23 Profesori în învățământul superior, secundar şi asimilați

Profesorii din învățământul superior, secundar îşi asimilații acestora predau, la diferite niveluri, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile şi metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătățesc sau completează; a pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc şi educă persoane cu handicap; elaborează şi modifică programe de studii; verifică şi avizează metode şi mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului şi activităților scolare şi universitare.

Grupe minore componente:

231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți şi asimilați ocupați în învățământul superior

232 Profesori în învățământul secundar

233 Profesori în învățământul primar

234 Profesori specializați pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

235 Alți specialişti în învățământ

2.3.1. GRUPA MINORĂ 231
Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți şi asimilați ocupați în învățământul superior

Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții şi asimilații acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar şi activităților anexe.

Grupe de bază componente:

2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți şi asimilați ocupați în învățământul superior

231 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENȚIARI, LECTORI, ASISTENȚI ŞI ASIMILAȚI OCUPAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții şi asimilații acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar şi activităților anexe.
Ocupații componente:

231001 asistent universitar
231002 conferențiar universitar
231003 expert centre de perfecționare
231004 lector universitar
231005 preparator învățământul universitar
231006 profesor universitar

2.3.2. GRUPA MINORĂ 232
Profesori în învățământul secundar

Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învățământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar şi desfăsoară alte activități conexe.

Grupe de bază componente:

2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional şi de maistri
2322 Profesori în învățământul gimnazial

2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ŞI DE MAIŞTRI

Profesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional şi de maistri; pregătesc cursuri şi planuri de predare, testează cunoştințele elevilor, le corectează temele, îi examinează şi îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu părinții elevilor şi cu alte cadre didactice; participă la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor şi organizarea activităților în afara programelor şcolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)

Ocupații componente:

232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional şi de maistri

2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Profesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează şi examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizări ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinții acestora, precum şi cu celelalte cadre didactice; organizează activități extrascolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).

Ocupații componente:

232201 profesor în învățământul gimnazial

2.3.3. GRUPA MINORĂ
233 Profesori în învățământul primar

Profesorii din învățământul primar şi prescolar predau diferite discipline în scolile primare şi grădinițe şi organizează activități educative pentru copiii care nu au atins vârsta scolii primare.

Grupe de bază componente:

2331 Profesori în învățământul primar
2332 Profesori în învățământul prescolar

2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Profesorii din învățământul primar predau diferite discipline în instituții de învățământ primar, în cadrul programului de studii impus.
Ocupații componente:

233101 profesor în învățământul primar

2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRESCOLAR

Profesorii din învățământul prescolar organizează jocuri colective şi individuale, activități educative, predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor care nu au atins vârsta şcolii primare.

Ocupații componente:

233201 profesor în învățământul prescolar

2.3.4. GRUPA MINORĂ
234 Profesori specializați pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

Profesorii specializați pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap supraveghează copii, adolescenți sau adulți cu handicap fizic sau mintal, a celor care îşi însusesc cu dificultate cunoştințele elementare; adaptează programele scolare diferitelor categorii de handicap care le sunt încredințați; predau una sau mai multe discipline surdo-muților, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).

Grupe de bază componente:

2340 Profesori specializați pentru recuperarea şi educarea handicapaților

2340 PROFESORI SPECIALIZAȚI PENTRU RECUPERAREA ŞI EDUCAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

Profesorii specializați pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depăşirea handicapului; îi testează, îi notează şi le urmăresc progresele; colaborează cu părinții, conducerea şcolii, personalul de îngrijire şi asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapați.

Ocupații componente:

234001 defectolog
234002 logoped
234003 audiolog
234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)

2.3.5. GRUPA MINORĂ
235 Alți specialişti în învățământ

Specialiştii din învățământ, alții decât cei încadrați în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor şi mijloacelor de pregătire şcolară, le actualizează şi le avizează, controlează activitatea personalului din învățământ şi rezultatele obținute în aplicarea programelor şcolare şi, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.

Grupe de bază componente:

2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic
2352 Inspectori în învățământ
2359 Specialişti în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare

2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC SI PEDAGOGIC

Cercetătorii din domeniul didactic şi pedagogic cercetează mijloacele şi metodele de predare, le îmbunătățesc şi avizează eventuale restructurări; avizează conținutul programelor de curs şi metodele de verificare a cunoştințelor.

Ocupații componente:

235101 cercetător în pedagogie
235102 asistent de cercetare în pedagogie

2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Inspectorii din învățământ controlează şi examinează munca personalului didactic, rezultatele obținute prin aplicarea programelor de studiu şi, dacă este cazul, propun reforme şi fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educația.

Ocupații componente:

235201 consilier învățământ
235202 expert învățământ
235203 inspector învățământ
235204 referent de specialitate învățământ

2359 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

În această grupă de bază sunt cuprinsi specialiştii din învățământ care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.

Ocupații componente:

235901 secretar institut, facultate
235902 mentor
235903 consilier scolar
235904 designer instrucțional
235905 dezvoltator de e-learning

2.4. SUBGRUPA MAJORĂ
24 Alți specialişti cu ocupații intelectuale şi ştiințifice

Specialiştii cu ocupații intelectuale şi ştiințifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informației, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiințe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogățesc sau aplică cunoştințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări ştiințifice şi publică lucrări.

Grupe minore componente:

241 Specialişti cu funcții administrative şi comerciale

242 Jurişti

243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilați

244 Specialişti în ştiințe economice, sociale şi umaniste

245 Scriitori şi artisti creatori, interpreți şi asimilați

246 Membri ai clerului

247 Specialişti în administrația publică

248 Cercetători şi asistenți de cercetare in ştiințe fizice şi chimice

249 Cercetători şi asistenți de cercetare în matematică şi statistică

2.4.1. GRUPA MINORĂ
241 Specialişti cu funcții administrative şi comerciale

Specialiştii cu funcții administrative şi comerciale studiază, organizează şi execută operații contabile sau operații legate de politica de personal şi orientare profesională; se consacră activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.

Grupe de bază componente:

2411 Specialişti în sistemul financiar
2412 Specialişti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului
2413 Specialişti în logistică
2414 Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble
2415 Specialişti în domeniul bancar
2416 Specialişti în domeniul asigurărilor
2417 Specialişti în evaluare
2418 Experți tehnici extrajudiciari
2419 Specialişti cu funcții administrative şi comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare

2411 SPECIALIŞTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR

Specialiştii în domeniul financiar avizează operațiuni financiare, efectuează operațiuni financiare şi contabile; întocmesc şi vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul; verifică lucrările contabile şi întreprind anchete şi revizii financiarcontabile.

Ocupații componente:

241101 cenzor
241102 comisar garda financiară
241103 consilier financiar-bancar
241104 controlor tezaur
241105 expert contabil-verificator
241106 expert financiar-bancar
241107 inspector financiar-bancar
241108 inspector asigurări
241109 revizor contabil
241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
241111 comisar principal
241112 consultant bugetar
241113 dealer
241114 evaluator
241115 analist investiții
241116 manager de fond acțiuni/obligațiuni
241117 consultant plasamente valori mobiliare
241118 agent capital de risc
241119 administrator credite
241120 specialist control risc
241121 specialist evaluare daune
241122 lichidator
241123 administrator judiciar
241124 executor bancar
241125 auditor intern
241126 analist preț de revenire/costuri
241127 controlor de gestiune
241128 expert fiscal
241129 consultant fiscal
241130 auditor financiar

2412 SPECIALIŞTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Specialiştii în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveste recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională şi acordă consultații celor interesați în legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.

Ocupații componente:

241201 consilier forță de muncă şi şomaj
241202 expert forță de muncă şi şomaj
241203 inspector de specialitate forță de muncă şi şomaj
241204 inspector de specialitate protecția muncii
241205 formator
241206 referent de specialitate forță de muncă şi şomaj
241207 formator de formatori
241208 consilier orientare privind cariera
241209 consultant în domeniul forței de muncă
241210 analist piața muncii
241211 analist recrutare/integrare salariați
241212 analist sisteme salarizare
241213 consultant reconversie-mobilitate personal
241214 consultant condiții muncă
241215 specialist sisteme de calificare
241216 specialist resurse umane
241217 organizator/conceptor/consultant formare
241218 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecție profesională
241219 evaluator de competențe profesionale
241220 specialist în domeniul securității şi sănătății în muncă
241221 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)

2413 SPECIALIŞTI ÎN LOGISTICĂ

Specialiştii în logistică stabilesc, lansează şi urmăresc programele de fabricație; planifică şi coordonează începuturile şi transferurile de fabricație; gestionează informațiile de aprovizionare între client şi furnizor; inițiază şi actualizează documentația tehnică de specialitate care serveste ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăste începutul, modificarea şi sfârşitul fabricației.

Ocupații componente:

241301 logistician gestiune flux
241302 programator fabricație/lansator fabricație
241303 documentarist ordonanțare logistică

2414 SPECIALIŞTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ŞI SUBANSAMBLE

Specialiştii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potențiali pentru achiziționarea produselor necesare fabricației; negociază prețurile şi încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare şi urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătățirea performanțelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.

Ocupații componente:

241401 analist cumpărări/consultant furnizori

2415 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL BANCAR

Specialiştii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării şi vânzării produselor şi serviciilor bancare (creditarea clienților băncii, administrarea conturilor în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi juridice, prin operațiuni executate la ordinul acestora, derularea operațiunilor de încasări şi plăți în lei şi în valută, monitorizarea acestor operațiuni etc.), realizând interfața cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întreținerea şi dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu clienții băncii; evaluează bunurile aduse în garanția creditelor şi realizează studiile de fezabilitate; efectuează operațiuni de decontare între unitățile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice şi cele proprii ale băncii etc.

Ocupații componente:

241501 inspector general de bancă
241502 economist bancă
241503 manager bancă
241504 manager de operațiuni/produs
241505 manager relații cu clienții băncii/societate leasing
241506 trezorier
241507 analist bancar/societate leasing
241508 ofițer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)
241509 administrator bancar /produs leasing
241510 operator cifru (mesaje cifrate)
241511 proiectant produse bancare
241512 consultant bancar
241513 agent compensare (interbancară)
241514 referent bancar/societate leasing
241515
241516 ofițer conformitate
241517 expert conformitate
241518 ofițer securitatea informației (Security Officer – SO)

2416 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

Specialiştii în domeniul asigurărilor negociază şi încheie contractele de asigurare şi reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate şi plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultații clienților în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep şi îmbunătățesc produsele de asigurare, formează şi administrează rețele de vânzare asigurări.

Ocupații componente:

241601 inspector de specialitate asigurări
241602 inspector de specialitate subscriere
241603 referent de specialitate asigurări
241604 consilier vânzări asigurări
241605 inspector coordonator asigurări
241606 inspector de risc
241607 inspector de specialitate daune
241608 inspector coordonator daune
241609 specialist sistem asigurări

2417 SPECIALIŞTI ÎN EVALUARE

Specialiştii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înțeleg şi pot aplica în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăți (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.

Ocupații componente:

241701 expert evaluator de întreprinderi
241702 expert evaluator de proprietăți imobiliare
241703 expert evaluator de bunuri mobile
241704 expert evaluator de active financiare

2418 EXPERȚI TEHNICI EXTRAJUDICIARI

Specialiştii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea şi precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice şi economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătățesc procedeele de producție sau comerciale şi întocmesc rapoarte de expertiză tehnică şi economică pentru terțe persoane.

Ocupații componente:

241801 expert tehnic extrajudiciar

2419 SPECIALIŞTI CU FUNCȚII ADMINISTRATIVE ŞI COMERCIALE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiştii cu funcții administrative şi comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităților de analiză şi stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii şi evoluției în perspectivă a cererii; organizează şi coordonează campaniile publicitare. Studiază şi avizează problemele pe care le ridică crearea şi gestiunea unei întreprinderi în plan financiar şi juridic, organizatoric şi comercial; acordă consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor.

Ocupații componente:

241901 administrator editură
241902 administrator publicații
241903 agent consular
241904 organizator activitate turism
241905 atasat diplomatic
241906 consul
241907 expert/inspector vamal
241908 curier diplomatic
241909 organizator protocol
241910 organizator relații
241911 organizator târguri şi expoziții
241912 prezentator expoziții
241913 referent relații externe
241914 secretar diplomatic
241915 viceconsul
241916 corespondent comercial
241917 secretar economic
241918 consilier proprietate industrială autorizat
241919 manager proiect
241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)
241921 specialist marketing
241922 analist servicii client
241923 asistent comercial
241924 asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare)
241925 specialist relații sociale
241926 corespondent securitate - confidențialitate produs
241927 planificator/specialist plan sinteze
241928 specialist îmbunătățire procese
241929 specialist strategie industrială
241930 specialist garanții auto
241931 responsabil proces
241932 expert relații externe
241933 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)
241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale
241935 expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei şi comerțului
241936 consultant afaceri în agricultură
241937 specialist proprietate intelectuală
241938 manager de produs
241939 administrator societate comercială
241940 expert achiziții publice
241941 manager de inovare
241942 expert prevenire şi combatere a corupției
241943 analist financiar
241944 expert în ingineria costurilor investiționale
241945 expert în conducerea şi organizarea activităților de mentenanță
241946 manager îmbunătățire procese
241947 asistent analist
241948 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
241949 consilier afaceri europene
241950 expert contractare activități investiționale
241951 expert recepție investitți industriale
241952 expert elaborare documentații tehnice de montaj
241953 expert eficientizare investiții
241954 expert evaluare – actualizare devize generale investiții
241955 expert în elaborare – evaluare documentații achiziții investiționale
241956 expert monitorizare şi control lucrări de montaj
241957 expert prevenire – reducere riscuri tehnologice
241958 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
241959 expert în management activități investiționale
241960 evaluator proiecte
241961 auditor intern în sectorul public
241962 specialist plan progres

2.4.2. GRUPA MINORĂ
242 Jurişti

Juriştii specialişti în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acordă consultații juridice, pledează sau susțin procese în fața instanțelor judecătoresti, judecă şi pronunță hotărâri judecătoresti; reprezintă Ministerul Public şi cer aplicarea legii.

Grupe de bază componente:

2421 Avocați
2422 Magistrați (judecători, procurori)
2423 Specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformității
2429 Jurişti neclasificați în grupele de bază anterioare

2421 AVOCAȚI

Avocații acordă asistență juridică persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept şi a justiției.

Ocupații componente:

242101 avocat
242102 jurisconsult
242103 consilier juridic

2422 MAGISTRAȚI (JUDECĂTORI, PROCURORI)

Magistrații pot fi judecători în cadrul instanțelor judecătoresti, inamovibili investiți, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ şi alte cauze, sau procurori, aparținând Ministerului Public, însărcinați să sesizeze instanțele judecătoresti pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societății; efectuează sau supraveghează urmărirea penală, sesizează instanțele de judecată şi îndeplinesc alte atribuții stabilite de lege.

Ocupații componente:

242201 procuror
242202 judecător şi asimilați
242203 magistrat asistent
242204 judecător inspector
242205 magistrat consultant
242206 consilier de probațiune
242207 inspector probațiune

2423 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI SI EVALUĂRII CONFORMITĂȚII

Specialiştii în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformității realizează standarde profesionale şi naționale; proiectează, realizează şi dezvoltă sistemele de management pentru domeniul calității, mediului,securității informatiei, securității şi sănătății în muncă; propun politici şi obiective pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei şi sănătății profesionale; organizează şi efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor şi a sistemelor de management față de reglementările sau standardele stabilite şi față de prevederile conducerii organizației.

Ocupații componente:

242301 specialist în domeniul calității
242302 manager al sistemelor de management al calității
242303 auditor în domeniul calității
242304 manager al sistemelor de management de mediu
242305 auditor de mediu
242306 expert/specialist standardizare
242307 analist calitate
242308 analist măsurători metrologice
242309 analist studiul materialelor
242310 consultant sistem de calitate
242311 monitor mediu înconjurător
242312 inspector pentru conformare ecologică
242313 asistent standardizare
242314 manager al sistemului de management al riscului
242315 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă
242316 responsabil de mediu
242317 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupațională
242318 inspector protecția mediului
242319 specialist în managementul deseurilor
242320 auditor în domeniul siguranței alimentare
242321 manager în domeniul siguranței alimentare

2429 JURISTI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Juriştii, alții decât cei clasificați în grupele de bază anterioare, exercită funcții juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.

Ocupații componente:

242901
242902 executor judecătoresc
242903 inspector justiție
242904 expert jurist
242905 consilier de justiție
242906 referent de specialitate în justiție
242907 notar
242908 inspector general judecătoresc
242909 inspector general notarial
242910 inspector general penitenciare
242911 consilier armonizare legislativă
242912 expert armonizare legislativă
242913 analist armonizare legislativă
242914 registrator carte funciară

2.4.3. GRUPA MINORĂ
243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilați

Arhiviştii, bibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilați dezvoltă şi conservă colecțiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii şi instituții similare; cercetează colecțiile de arhivă, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completează şi le ordonează; organizează colecțiile şi expozițiile din muzee, galerii şi instituții similare.

Grupe de bază componente:

2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice
2432 Bibliotecari, documentarişti şi asimilați

2431 ARHIVISTI ŞI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ŞI MONUMENTELOR ISTORICE

Arhiviştii şi conservatorii operelor de artă şi monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecțiilor de artă şi a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de artă şi alte piese sau obiecte şi organizează expoziții în muzee şi galerii; evaluează obiectele de arhivă, le completează, le țin evidența, le clasifică şi le conservă.

Ocupații componente:

243101 arhivist
243102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)
243103 muzeograf
243104 restaurator opere de artă şi monumente istorice
243105 conservator arhivă
243106 restaurator arhivă
243107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIŞTI ŞI ASIMILAȚI

Bibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilați colecționează, completează şi conservă în mod sistematic cărți, periodice şi alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selecționează lucrări şi alte documente în vederea achiziționării; oferă informații din fondul documentar propriu sau obținute prin rețeaua de schimb între bibliotecari, cercetători specializați sau alți utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie şi analizează sau modifică serviciile, în funcție de necesitățile formulate de utilizatori.

Ocupații componente:

243201 bibliograf
243202 bibliotecar (studii superioare)
243203 documentarist
243204 referent difuzare carte
243205 lector carte
243206 bibliotecar arhivist
243207 referent de specialitate asezământ cultural

2.4.4. GRUPA MINORĂ
244 Specialişti în ştiințe economice, sociale şi umaniste

Specialiştii în ştiințe economice, sociale şi umaniste efectuează cercetări teoretice şi aplicative; aplică cunoştințele acumulate în filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie şi alteştiințe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor şi familiilor dintr-o colectivitate; identifică, oferă şi aplică soluții în domeniile enunțate; studiază originea şi evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale şi colective, asigură traduceri şi interpretări din alte limbi.

Grupe de bază componente:

2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)
2442 Sociologi, antropologi, geografi şi asimilați
2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiințe politice
2444 Lingvisti, traducători şi interpreți
2445 Psihologi
2446 Asistenți sociali
2447 Specialişti în relații publice
2448 Specialişti în activitatea de tineret

2441 ECONOMIŞTI (EXCLUSIV SPECIALŞTI STATISTICIENI ŞI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)

Economiştii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii şi forță de muncă şi rezolvă probleme economice vizând producția, costurile acesteia, comercializarea, ocuparea forței de muncă şi productivitatea şi acordă consultații în acest sens.

Ocupații componente :

244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț şi marketing
244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale
244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
244107 consultant în management
244108 tehnician economist
244109 inginer economist
244110 inspector de concurență
244111 administrator financiar (patrimoniu) studii superioare

2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ŞI ASIMILAȚI

Sociologii, antropologii şi asimilații acestora efectuează cercetăriasupra structurii sociale, originii şi evoluției umanității şi relației dintre activitatea umană şi mediul social şi pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunostințelor acumulate la definirea politicilor economice şi sociale, aplicabile anumitor categorii de populație şi regiuni.

Ocupații componente:

244201 sociolog
244202 geograf
244203 analist de mediu
244204 analist în turism
244205 analist teritorial
244206 arheolog
244207 cercetător de dezvoltare comunitară

2443 FILOZOFI, ISTORICI ŞI SPECIALIŞTI ÎN ŞTIINȚE POLITICE

Filozofii, istoricii şi specialiştii în ştiințe politice studiază, interpretează şi dezvoltă concepte şi teorii filozofice; evidențiază cauzele, principiile şi semnificația inițiativelor, experienței şi existenței umane; consultă şi compară surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum şi surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice şi prezintă constatările şi concluziile sub formă de publicații sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.

Ocupații componente:

244301 filozof
244302 istoric
244303 istoriograf
244304 politolog

2444 LINGVISTI, TRADUCĂTORI ŞI INTERPREȚI

Lingvistii, traducătorii şi interpreții studiază relațiile existente între limbile materne, originea şi evoluția cuvintelor, gramatica şi sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dicționarelor şi lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor şi terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor şi altor instrumente, în vederea cresterii productivității şi ameliorării calității traducerilor; interpretează texte sau asigură translația directă cu ocazia conferințelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.

Ocupații componente:

244401 filolog
244402 interpret
244403 interpret relații diplomatice
244404 referent literar
244405 secretar literar
244406 traducător
244407 translator
244408 grafolog

2445 PSIHOLOGI

Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale şi colective şi aplică cunoştințele dobândite la promovarea adaptării ființelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează şi determină caracteristicile mentale şi aptitudinile şi acordă consultații; analizează influența eredității şi factorilor sociali şi profesionali asupra mentalității şi comportamentului indivizilor.

Ocupații componente:

244501 psiholog în specialitatea psihologie clinică
244502 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
244503 psiholog în specialitatea psihoterapie
244504 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizațională
244505 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
244506 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
244507 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
244508 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
244509 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
244510 psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf
244511 psiholog
244512 psihopedagog
244513 expert poligraf
244514 psiholog scolar

2446 ASISTENȚI SOCIALI

Asistenții sociali oferă consultații în probleme sociale şi conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor şi depăşirii dificultăților personale sau sociale; culeg informații necesare acordării de consultații privind drepturile şi obligațiile asistaților; analizează situația persoanelor asistate şi a persoanelor cu handicap şi propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.

Ocupații componente:

244601 asistent social nivel superior
244602
244603
244604 consilier în domeniul adicțiilor
244605 ofițer control doping
244606 art-terapeut
244607 asistent social cu competență în sănătate mintală

2447 SPECIALIŞTI ÎN RELAȚII PUBLICE

Specialiştii în relații publice creează şi gestionează imaginea publică a unor instituții, societăți comerciale, partide şi organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.; mediază conflictele şi consiliază negocierile, gestionează relațiile organizației cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcționar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise şi audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferințe de presă, expoziții, lansări de bunuri şi servicii etc.)

Ocupații componente:

244701 specialist în relații publice
244702 mediator
244703 referent de specialitate marketing
244704 specialist protocol şi ceremonial
244705 consultant cameral
244706 purtător de cuvânt
244707 brand manager

2448 SPECIALIŞTI ÎN ACTIVITATEA DE TINERET

Specialiştii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere şi consultanță pentru tineri şi organizații neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează şi participă la activități recreative şi educative pentru tineri; asigură consiliere/consultanță tinerilor aflați în situații conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflați în situații de risc; contribuie prin activități specifice la cresterea implicării tinerilor în viața publică sub toate formele ei de manifestare.

Ocupații componente:

244801 consilier pentru tineret

2.4.5. GRUPA MINORĂ
245 Scriitori şi artisti creatori, interpreți şi asimilați

Scriitorii, artistii creatori şi interpreții concep şi creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de artă; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează gravează sau restaurează opere de artă, compun muzică, dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentații, sau le regizează.

Grupe de bază componente:

2451 Scriitori, ziarişti şi asimilați
2452 Sculptori, pictori şi asimilați
2453 Compozitori, muzicieni şi cântăreți
2454 Coregrafi şi dansatori
2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole

2451 SCRIITORI, ZIARIŞTI ŞI ASIMILAȚI

Scriitorii, ziariştii şi asimilații acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora şi a altor creații artistice; redactează şi corectează informații, articole, comentarii; intervievează personalități politice în timpul conferințelor de presă şi cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio şi televiziune; concep şi redactează manuale, brosuri şi publicații analoge.

Ocupații componente:

245101 caricaturist
245102 comentator publicist
245103 corector
245104 corespondent special (țară şi străinătate)
245105 corespondent radio
245106 corespondent presă
245107 critic de artă
245108 editorialist
245109 fotoreporter
245110 lector presă / editură
245111 poet
245112 publicist comentator
245113 redactor
245114 reporter
245115 reporter operator
245116 scriitor
245117 secretar de emisie
245118 secretar redacție
245119 secretar responsabil de agenție
245120 sef agenție publicitate
245121 tehnoredactor
245122 translator emisie
245123 ziarist
245124 critic literar
245125 critic muzical
245126 comentator radio TV
245127 desenator artistic
245128 redactor rubrică

2452 SCULPTORI, PICTORI ŞI ASIMILAȚI

Sculptorii, pictorii şi asimilații acestora creează şi execută opere de artă prin sculptură, pictură, desen, gravură sau alte tehnici asemănătoare; restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau amenințate cu degradarea.

Ocupații componente :

245201 artist plastic
245202 desenator film animație
245203 grafician
245204 machetist
245205 pictor
245206 pictor scenograf
245207 sculptor
245208 sculptor păpuşi
245209 restaurator tablouri
245210 art director
245211 designer pagini web (studii superior)
245212 designer grafică (studii superior)

2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ŞI CÂNTĂREȚI

Compozitorii, muzicienii şi cântăreții compun şi aranjează opere muzicale, dirijează execuția sau participă la interpretarea lor; cântă ca solisti sau ca membri ai unor formații; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.

Ocupații componente:

245301 acompaniator
245302 artist liric
245303 concert maestru
245304 corepetitor
245305 corist
245306 dirijor
245307 ilustrator muzical
245308 maestru studii canto
245309 instrumentist
245310 maestru cor
245311 referent muzical
245312 secretar muzical
245313 sef orchestră
245314 solist instrumentist
245315 solist vocal
245316 sufleur operă
245317 copiator note muzicale
245318 specialist instrumente de suflat
245319 artist instrumentist
245320 solist concertist
245321 dirijor cor
245322 maestru corepetitor
245323 artist liric operă
245324 corist operă
245325 maestru acordor pian clavecin
245326 maestru lutier
245327 specialist orgă
245328 regizor muzical

2454 COREGRAFI ŞI DANSATORI

Coregrafii şi dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspirație; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.

Ocupații componente:

245401 balerin
245402 coregraf
245403 maestru studii de balet
245404 maestru de balet
245405 solist balet
245406 maestru dans

2455 ACTORI ŞI REGIZORI DE FILM, TEATRU ŞI ALTE SPECTACOLE

Actorii şi regizorii de film, teatru şi alte spectacole interpretează roluri în producțiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producții, aleg actorii potriviți pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore şi luminoase; coordonează activitatea de producție a filmelor artistice de lung şi scurt metraj, seriale TV, coordonează echipa de filmare în vederea realizării filmelor.

Ocupații componente:

245501 actor
245502 actor mânuitor de păpuşi
245503 artist circ
245504 consultant artistic
245505 corector transmisie
245506 instructor film
245507 instructor rețea cinematografică
245508 lector scenarii
245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)
245511 producător delegat film
245512 realizator emisiuni RTV
245513 regizor artistic
245514 regizor emisie
245515 regizor studio
245516 regizor sunet
245517 regizor tehnic
245518 secretar sef producție film
245519 sufleur teatru
245520 maestru artist circ
245521 producător RTV (stiri)
245522 editor RTV (stiri)
245523 director imagine
245524 referent de specialitate selecție programe TV
245525 copywriter publicitate (studii superioare)
245526 mediaplanner
245527 producător delegat evenimente de marketing
245528 redactor prezentator de televiziune
245529 animator film de animație (studii superioare)
245530 director producție film
245531 coordonator producție film
245532 asistent producție film
245533 producător audio-video
245534 editor coordonator programe TV
245535 director de creație
245536 organizator producție (studii superioare)
245537 scenograf
245538 asistent scenograf
245539 videojurnalist

2.4.6. GRUPA MINORĂ
246 Membri ai clerului

Membrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a tradițiilor şi convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiază servicii religioase şi îşi asumă diverse funcții administrative şi sociale în cadrul unor comunități religioase şi acordă consultații spirituale şi morale, potrivit religiei profesate.

Grupe de bază componente:

2460 Membri ai clerului

2460 MEMBRI AI CLERULUI

Membrii clerului propagă tradițiile, practicile şi credințele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creație, rugăciune, ofrande.

Ocupații componente:

246001 arhiepiscop
246002 arhiereu vicar
246003 arhondar
246004 cantor
246005 capelan
246006 cardinal
246007 chevrasames
246008 cântăreț bisericesc
246009 consilier culte
246010 conducător arhiepiscopal
246011 diacon
246012 episcop
246013 exarh
246014 haham
246015 harmonist
246016 hatip
246017 imam
246018 inspector culte
246019 majghian
246020 melamed
246021 mitropolit
246022 muezin
246023 muftiu
246024 organist
246025 pastor
246026 patriarh
246027 preot
246028 presedinte culte
246029 protopop
246030 provicar
246031 rabin
246032 secretar culte
246033 stareț - stareță
246034 treibar
246035 vestitor
246036 vicar

2.4.7. GRUPA MINORĂ
247 Specialişti în administrația publică

Specialiştii din administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică reglementările legale în vigoare şi supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează şi analizează informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolvă cereri şi acordă audiențe solicitanților.

Grupe de bază componente:

2470 Specialişti în administrația publică

2470 SPECIALIŞTI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Specialiştii în administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică legislația în vigoare, centralizează şi prelucrează date şi informații culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acordă audiențe; se ocupă cu informarea asupra programelor şi posibilităților de finanțare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea şi menținerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea derulării proiectelor.

Ocupații componente :

247001 consilier administrația publică
247002 expert administrația publică
247003 inspector de specialitate în administrația publică
247004 referent de specialitate în administrația publică
247005 consultant administrația publică
247006 reglementator
247007 agent de dezvoltare
247008 administrator public
247009
247010 inspector de integritate
247011 examinator de stat de specialitate

2.4.8. GRUPA MINORĂ
248 Cercetători şi asistenți de cercetare în ştiințe fizice şi chimice

Cercetătorii şi asistenții de cercetare din domeniul ştiințelor fizice şi chimice efectuează cercetări fundamentale şi aplicative asupra conceptelor, teoriilor şi procedeelor cunoscute, le perfecționează sau dezvoltă, elaborează noi teorii, metode şi tehnici.

Grupe de bază componente:

2481 Cercetători şi asistenți de cercetare în fizică şi astronomie
2482 Cercetători şi asistenți de cercetare în meteorologie
2483 Cercetători şi asistenți de cercetare în chimie
2484 Cercetători şi asistenți de cercetare în geologie şi geofizică

2481 CERCETĂTORI SI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ŞI ASTRONOMIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare din domeniul fizicii şi astronomiei efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative asupra nucleului şi particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice şi proprietăților fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii şi spectroscopiei, a stării condensate a materiei.

Ocupații componente:

248101 cercetător în fizică
248102 asistent de cercetare în fizică
248103 cercetător în fizică-chimie
248104 asistent de cercetare în fizică-chimie
248105 cercetător în fizică tehnologică
248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică
248107 cercetător în astronomie
248108 asistent de cercetare în astronomie

2482 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii şi cercetări asupra factorilor care influențează şi determină starea vremii; fac determinări şi studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii şi umidității, formarea şi deplasarea norilor şi curenților de aer, radiațiilor solare, pe baza cărora întocmesc hărți, prognoze pe termen scurt şi lung.

Ocupații componente:

248201 cercetător în meteorologie
248202 asistent de cercetare în meteorologie

2483 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CHIMIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative privind mecanismele de reacție, caracterizarea şi determinarea compozițiilor substanțelor naturale şi sintetice utilizabile în industrie, agricultură, protecția mediului, medicină, energetică. Elaborează procedee şi metode pentru identificarea compozițiilor chimice şi a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici şi principii noi.

Ocupații componente:

248301 cercetător în chimie
248302 asistent de cercetare în chimie
248303 cercetător în biochimie tehnologică
248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
248305 cercetător în chimie fizică
248306 asistent de cercetare în chimie fizică

2484 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare din geologie şi geofizică efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pentru descifrarea alcătuirii şi evoluției geologice a teritoriului, punerea în evidență de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale şi ape minerale; elaborează metode, procedee şi tehnici pentru identificarea zonelor cu substanțe utile, întocmesc hărți.

Ocupații componente:

248401 cercetător în geologie
248402 asistent de cercetare în geologie
248403 cercetător în geologie tehnică
248404 asistent de cercetare în geologie tehnică
248405 cercetător în geofizică
248406 asistent de cercetare în geofizică
248407 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală
248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală
248409 cercetător în geochimie
248410 asistent de cercetare în geochimie
248411 cercetător în geologie petrolieră
248412 asistent de cercetare în geologie petrolieră

2.4.9. GRUPA MINORĂ
249 Cercetători şi asistenți de cercetare în matematică şi statistică

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul matematicii şi statisticii efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la teorii şi aplicații ale matematicii şi statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice şi ştiințifice.

Grupe de bază componente:

2491 Cercetători şi asistenți de cercetare în matematică
2492 Cercetători şi asistenți de cercetare în statistică

2491 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în matematică desfăsoară activități de cercetare fundamentală şi aplicativă, referitoare la analiza matematică, analiza conexă, teoria operatorilor, ecuații diferențiale, fizică matematică, geometrie algebrică, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamică, termodinamică, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.

Ocupații componente:

249101 cercetător în matematică
249102 asistent de cercetare în matematică
249103 cercetător în matematică mecanică
249104 asistent de cercetare în matematică-mecanică
249105 cercetător în matematică aplicată
249106 asistent de cercetare în matematică aplicată
249107 cercetător în matematică-fizică
249108 asistent de cercetare în matematică-fizică
249109 cercetător în matematică informatică
249110 asistent de cercetare în matematică-informatică

2492 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în statistică desfăsoară cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, ştiințe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității.

Ocupații componente:

249201 cercetător în statistică
249202 asistent de cercetare în statistică
249203 cercetător în demografie
249204 asistent de cercetare în demografie

2.5. SUBGRUPA MAJORĂ
25 Alți specialişti cu ocupații intelectuale şi ştiințifice

Specialiştii cu ocupații intelectuale şi ştiințifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informației, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiințe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogățesc sau aplică cunoştințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări ştiințifice şi publică lucrări.

Grupe minore componente

250 Cercetători şi asistenți de cercetare în informatică

251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în ştiințe tehnice

252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în domeniul textile, pielărie, industrie alimentară

253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice

254 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în ştiințele vieții

255 Cercetători şi asistenți de cercetare în medicină

256 Cercetători şi asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar

257 Cercetători şi asistenți de cercetare în ştiințele juridice

258 Cercetători şi asistenți de cercetare în ştiințe economice, sociale şi umanistice


2.5.0.GRUPA MINORĂ
250 Cercetători şi asistenți de cercetare în informatică

Cercetătorii şi asistenții de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative privind sistemele informatice, elaborează şi dezvoltă programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice şi metodologii.

Grupe de bază componente:

2501 Cercetători şi asistenți de cercetare în informatică

2501 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii; inovează tehnologiile şi mijloacele de prelucrare a informației; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme şi standarde specifice; identifică soluții conceptuale tehnice şi organizaționale de informatizare; întocmesc comunicări ştiințifice şi rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.

Ocupații componente:

250101 cercetător în informatică
250102 asistent de cercetare în informatică

2.5.1. GRUPA MINORĂ
251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în ştiințe tehnice

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în ştiințe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi de dezvoltare prin care se obțin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul,de investigare şi de prelucrare a substanțelor şi a materialelor, de manipulare şi servire a instalațiilor, utilajelor şi aparatelor.

Grupe de bază componente:

2511 Cercetători şi asistenți de cercetare în arhitectură şi urbanism
2512 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în construcții
2513 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în energetică şi electrotehnică
2514 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în electronică, transporturi şi telecomunicații
2515 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în mecanică
2516 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare înpetrochimie şi chimie industrială
2517 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în minerit, petrol şi metalurgie
2518 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în geodezie

2511 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

Cercetătorii stiințifici şi asistenții de cercetare în arhitectură şi urbanism efectuează cercetări şi elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituții de cultură, învățământ, cult, instituții publice şi de sănătate, amenajări de localități, creează design-ul produselor industriale şi a bunurilor de consum.

Ocupații componente:

251101 cercetător în arhitectură
251102 asistent de cercetare în arhitectură
251103 cercetător în arte plastice-design industrial
251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
251107 cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal

2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚII

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în construcții efectuează studii şi lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri şi poduri; studii şi cercetări legate de fizica construcțiilor; sistemele de construcții, metode şi tehnici de testare a elementelor de construcții şi ale construcțiilor.

Ocupații componente:

251201 cercetător în construcții civile, industriale şi agricole
251202 inginer de cercetare în construcții civile, industriale şi agricole
251203 asistent de cercetare în construcții civile, industriale şi agricole
251204 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri şi poduri
251205 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri şi poduri
251206 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri şi poduri
251207 cercetător în construcții hidrotehnice
251208 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice
251209 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice
251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecția mediului
251211 cercetător în construcții miniere
251212 inginer de cercetare în construcții miniere
251213 asistent de cercetare în construcții miniere
251214 cercetător în instalații
251215 inginer de cercetare în instalații
251216 asistent de cercetare în instalații

2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ŞI ELECTROTEHNICĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare din domeniul energeticii şi electrotehnicii desfăsoară activități de cercetare dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasă şi înaltă tensiune, instrumente de control, precum şi tehnologii de obținere a acestora; elaborează tehnologii pentru producerea, transportul şi distribuirea energiei electrice, precum şi sisteme pentru asigurarea funcționării şi securității sistemului energetic.

Ocupații componente:

251301 cercetător în electrotehnică
251302 inginer de cercetare în electrotehnică
251303 asistent de cercetare în electrotehnică
251304 cercetător în electrofizică
251305 inginer de cercetare în electrofizică
251306 asistent de cercetare în electrofizică
251307 cercetător în metrologie
251308 inginer de cercetare în metrologie
251309 asistent de cercetare în metrologie
251310 cercetător în electromecanică
251311 inginer de cercetare în electromecanică
251312 asistent de cercetare în electromecanică
251313 cercetător roboți industriali
251314 inginer de cercetare roboți industriali
251315 asistent de cercetare roboți industriali
251316 cercetător în centrale termoelectrice
251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice
251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251322 cercetător în electroenergetică
251323 inginer de cercetare în electroenergetică
251324 asistent de cercetare în electroenergetică
251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251328 cercetător în energetică industrială
251329 inginer de cercetare în energetică industrială
251330 asistent de cercetare în energetică industrială

2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAȚII

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului şi telecomunicațiilor desfăsoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice şi microelectronice, dispozitive, aparatură electronică şi de radiocomunicații, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.

Ocupații componente:

251401 cercetător în electronică aplicată
251402 inginer de cercetare în electronică aplicată
251403 asistent de cercetare în electronică aplicată
251404 cercetător în comunicații
251405 inginer de cercetare în comunicații
251406 asistent de cercetare în comunicații
251407 cercetător în microelectronică
251408 inginer de cercetare în microelectronică
251409 asistent de cercetare în microelectronică
251410 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi
251411 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi
251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi
251413 cercetător în calculatoare
251414 inginer de cercetare în calculatoare
251415 asistent de cercetare în calculatoare
251416 cercetător în automatică
251417 inginer de cercetare în automatică
251418 asistent de cercetare în automatică

2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MECANICĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare din domeniul ştiințelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetaredezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece şi la cald, pentru obținerea de piese subansamble şi utilaje. Elaborează tehnologii şi proiectează nave, aeronave, maşini şi sisteme de maşini, echipamente, instalații, aparatură, destinate industriei, agriculturii, protecției mediului, transportului şi ambalării produselor.

Ocupații componente:

251501 cercetător de aeronave
251502 inginer de cercetare de aeronave
251503 asistent de cercetare de aeronave
251504 cercetător în construcții aerospațiale
251505 inginer de cercetare în construcții aerospațiale
251506 asistent de cercetare în construcții aerospațiale
251507 cercetător în sisteme de propulsie
251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
251510 cercetător în echipamente şi instalații bord
251511 inginer de cercetare în echipamente şi instalații bord
251512 asistent de cercetare în echipamente şi instalații bord
251513 cercetător în maşini şi echipamente termice
251514 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice
251515 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice
251516 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice
251517 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice
251518 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice
251519 cercetător în echipamente de proces
251520 inginer de cercetare în echipamente de proces
251521 asistent de cercetare în echipamente de proces
251522 cercetător în mecanică fină
251523 inginer de cercetare în mecanică fină
251524 asistent de cercetare în mecanică fină
251525 cercetător în tehnologia construcțiilor de maşini
251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de maşini
251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de maşini
251528 cercetător în construcții de maşini agricole
251529 inginer de cercetare în construcții de maşini agricole
251530 asistent de cercetare în construcții de maşini agricole
251531 cercetător în autovehicule rutiere
251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
251534 cercetător în utilaje şi instalații portuare
251535 inginer de cercetare în utilaje şi instalații portuare
251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalații portuare
251537 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării
251538 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării
251539 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării
251540 cercetător în creația tehnică în construcția de maşini
251541 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de maşini
251542 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de maşini
251543 cercetător în maşini şi instalații mecanice
251544 inginer de cercetare în maşini şi instalații mecanice
251545 asistent de cercetare în maşini şi instalații mecanice
251546 cercetător în instalații şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
251547 inginer de cercetare în instalații şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
251548 asistent de cercetare în instalații şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
251549 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenționale
251550 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenționale
251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenționale

2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ŞI CHIMIE INDUSTRIALĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei şi chimiei industriale efectuează lucrări de cercetaredezvoltare pentru sinteza şi tehnologia de obținere şi prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici şi performanțe noi, utilizabile în industrie, privind extracția metalelor, minereurilor, apei, petrolului şi gazelor, medicină, agricultură, protecția mediului, energetică, alimentației.

Ocupații componente:

251601 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice
251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
251604 cercetător în tehnologia substanțelor organice
251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
251607 cercetător în petrochimie şi carbochimie
251608 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie
251609 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie
251610 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari
251611 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari
251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari
251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ŞI METALURGIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului şi metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme şi procedee de extracție şi preparare a cărbunilor, substanțelor utile - metale şi nemetalifere, conținute în minereuri, obținerea de fonte, oțeluri şi alte metale, aliaje, cocs şi produse cărbunoase şi refractare.

Ocupații componente:

251701 cercetător în exploatări miniere
251702 inginer de cercetare în exploatări miniere
251703 asistent de cercetare în exploatări miniere
251704 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile
251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
251707 cercetător în petrol (extracție -prospecțiune)
251708 inginer de cercetare în petrol (extracție -prospecțiune)
251709 asistent de cercetare în petrol (extracție -prospecțiune)
251710 cercetător în topografie minieră
251711 inginer de cercetare în topografie minieră
251712 asistent de cercetare în topografie minieră
251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251716 cercetător în metalurgia neferoasă
251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
251719 cercetător în turnarea metalelor
251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor
251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor
251722 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice
251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice
251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice
251725 cercetător în stiința materialelor
251726 inginer de cercetare în stiința materialelor
251727 asistent de cercetare în stiința materialelor
251728 cercetător în tehnologii carbochimice
251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN GEODEZIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de măsurare a configurației pământului, precum şi de redare grafică a acestora; întocmesc hărți topografice.

Ocupații componente:

251801 cercetător în geodezie
251802 inginer de cercetare în geodezie
251803 asistent de cercetare în geodezie
251804 cercetător în cadastru
251805 inginer de cercetare în cadastru
251806 asistent de cercetare în cadastru

2.5.2. GRUPA MINORĂ
252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare din domeniile textile, pielărie şi industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor şi fibrelor textile, a pieilor şi blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obținerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial şi alimentar.

Grupe de bază componente:

2521 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în textile, pielărie
2522 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în industria alimentară

2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obținere de țesături şi tricoturi, de obținere a pielii şi înlocuitorilor, de confecționare a produselor de uz personal, casnic şi industrial din țesături, tricoturi, pieile şi înlocuitori din piele.

Ocupații componente:

252101 cercetător în filatură-țesătorie
252102 inginer de cercetare în filatură-țesătorie
252103 asistent de cercetare în filatură-țesătorie
252104 cercetător în tricotaje-confecții textile
252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor
252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor
252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor
252110 cercetător în confecții din piele şi înlocuitori
252111 inginer de cercetare în confecții din piele şi înlocuitori
252112 asistent de cercetare în confecții din piele şi înlocuitori

2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare şi băuturi, creşterea intensivă a pestilor în captivitate; elaborează metode şi tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.

Ocupații componente:

252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
252204 cercetător în controlul calității produselor alimentare
252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
252207 cercetător în pescuit şi acvacultură
252208 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură
252209 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură

2.5.3. GRUPA MINORĂ
253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcții (materiale oxidice)

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea şi prelucrarea lemnului, prelucrarea silicaților şi a oxizilor metalici.

Grupe de bază componente:

2531 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului
2532 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice)

2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRARII LEMNULUI

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, sisteme, procedee şi metode de menținere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii şi procedee de exploatare şi prelucrare a lemnului, pentru obținerea de mobilier.

Ocupații componente:

253101 cercetător în exploatări forestiere
253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere
253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere
253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn
253105 cercetător în prelucrarea lemnului
253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaților şi oxizilor metalici pentru obținerea de lianți anorganici, produse din sticlă şi ceramică.

Ocupații componente:

253201 cercetător în stiința şi ingineria materialelor oxidice
253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

2.5.4. GRUPA MINORĂ
254 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în ştiințele vieții

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în ştiințele vieții efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro şi microscopice, structura şi funcționarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular şi de organism. Studiază geneza şi evoluția solurilor, fiziologia genetică şi patologia plantelor şi animalelor.

Grupe de bază componente:

2541 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie
2542 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie
2543 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenți de cercetare în agricultură şi zootehnie

2541 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ŞI ECOLOGIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la studierea şi cunoaşterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro şi microscopiei, a impactului poluării asupra organismelor, cunoaşterea activității enzimatice în procesele metabolice, a țesuturilor conjunctive şi a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcționarea şi protecția ecosistemelor, fauna şi flora terestră, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice şi stratificate.

Ocupații componente:

254101 cercetător în biologie
254102 asistent de cercetare în biologie
254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie
254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
254105 cercetător în biologie chimie
254106 asistent de cercetare în biologie chimie
254107 cercetător în botanică
254108 asistent de cercetare în botanică
254109 cercetător în domeniul zoologic
254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic
254111 cercetător în ecologie şi protecția mediului
254112 asistent de cercetare în ecologie şi protecția mediului

2542 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ŞI FIZIOLOGIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică,farmacologie şi fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale şi aplicative în domeniul morfologiei, structurii şi altor caracteristici ale organismelor vii, precum şi sistemelor proprii organismului uman, animal şi vegetal, în condiții normale şi anormale; studiază cauzele şi evoluția tulburărilor şi maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor şi altor substanțe asupra țesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante şi stabilesc tehnologii de izolare şi extracție a acestora şi de preparare a medicamentelor.

Ocupații componente:

254201 cercetător stiințific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE ŞI SILVICULTURĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenții de cercetare în agricultură, zootehnie şi silvicultură efectuează lucrări de cercetaredezvoltare care se referă la structura şi compoziția solului, geneza şi evoluția solului, elaborarea de tehnologii şi metode de fertilizare, combaterea poluării şi degradării solului. Creează genotipuri de cereale şi plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode şi tehnici de combatere a bolilor şi dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultură şi tehnologii de control al animalelor.

Ocupații componente :

254301 cercetător în agricultură
254302 inginer de cercetare în agricultură
254303 asistent de cercetare în agricultură
254304 cercetător în pedologie-agrochimie
254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
254307 cercetător în horticultură
254308 inginer de cercetare în horticultură
254309 asistent de cercetare în horticultură
254310 cercetător în agromontanologie
254311 inginer de cercetare în agromontanologie
254312 asistent de cercetare în agromontanologie
254313 cercetător în ingineria genetică
254314 asistent de cercetare în ingineria genetică
254315 cercetător în silvicultură
254316 inginer de cercetare în silvicultură
254317 asistent de cercetare în silvicultură
254318 cercetător în zootehnie
254319 asistent de cercetare în zootehnie
254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură

2.5.5. GRUPA MINORĂ
255 Cercetători şi asistenți de cercetare în medicină

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale, de laborator şi clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee şi metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare şi eliminare a efectelor bolilor, de iradiere.Elaborează tehnici şi procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.

Grupe de bază componente:

2551 Cercetători şi asistenți de cercetare în medicină
2552 Cercetători şi asistenți de cercetare în medicina stomatologică
2553 Cercetători şi asistenți de cercetare în medicina veterinară
2559 Cercetători şi asistenți de cercetare în educație-fizică şi sport

2551 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în medicina generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile şi elaborează metodele, procedeele şi tehnicile de tratament şi combatere a bolilor (bronhopulmonare şi TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologică, fiziopatologie normală şi patologică, psihiatrie, neurologie.

Ocupații componente:

255101 cercetător în medicina generală
255102 asistent de cercetare în medicina generală
255103 cercetător în medicină tradițională
255104 asistent de cercetare în medicină tradițională
255105 cercetător în fiziokinetoterapie
255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie

2552 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice şi elaborează tehnici şi metode de prevenire, tratament şi combatere.

Ocupații componente :

255201 cercetător în medicina stomatologică
255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică

2553 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂ

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei şi igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode şi tehnici de diagnostic şi tratamente ale bolilor la animale, precum şi producerea şi administrarea de biopreparate.

Ocupații componente :

255301 cercetător în medicina veterinară
255302 asistent de cercetare în medicina veterinară

2559 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în educație fizică şi sport efectuează cercetări privind tehnicile şi metodele de formare-perfecționare şi evaluare a sporturilor de performanță.

Ocupații componente:

255901 cercetător în educație fizică şi sport
255902 asistent de cercetare în educație fizică şi sport

2.5.6. GRUPA MINORĂ
256 Cercetători şi asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii si cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar şi control financiar.

Grupe de bază componente:

2560 Cercetători şi asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar

2560 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR- BANCAR

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul financiar bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar şi gestionar şi al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro şi microeconomic.


Ocupații componente:

256001 cercetător în finanțe-bănci
256002 asistent de cercetare în finanțe-bănci
256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar

2.5.7. GRUPA MINORĂ
257 Cercetători şi asistenți de cercetare în domeniul ştiințelor juridice

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul ştiințelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acționare a fiecăreia dintre ele.

Grupe de bază componente:

2570 Cercetători şi asistenți de cercetare în domeniul ştiințelor juridice

2570 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ŞTIINȚELOR JURIDICE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul ştiințelor juridice efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acționare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal şi comercial-administrativ.


Ocupații componente:

257001 cercetător în ştiințele juridice
257002 asistent de cercetare în ştiințele juridice

2.5.8. GRUPA MINORĂ
258 Cercetători şi asistenți de cercetare în ştiințe economice, sociale şi umaniste

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în ştiințe economice, sociale şi umaniste efectuează studii şi cercetări asupra legităților fenomenelor şi proceselor economice, interdependenței ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigură cresterea economică; elaborează studii şi cercetări privind dezvoltarea şi evoluția societății, dezvoltarea urbanistică a localităților, evoluția alimentației, realitățile societății contemporane.

Grupe de bază componente:

2581 Cercetători şi asistenți de cercetare în domeniul economic
2582 Cercetători şi asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie şi geografie
2583 Cercetători şi asistenți de cercetare în filozofie, istorie şi politologie
2584 Cercetători şi asistenți de cercetare în lingvistică şi filologie
2585 Cercetători şi asistenți de cercetare în psihologie

2581 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări şi studii asupra legităților fenomenelor şi proceselor economice, mecanismului economic de piață, modalității de formare şi utilizare a capitalului, factorilor care asigură cresterea economică, conjuncturii pieții, studiilor economice, rolului şi importanței turismului şi serviciilor în economie, căilor de colaborare şi cooperare eficientă internațională.

Ocupații componente:

258101 cercetător economist în management
258102 asistent de cercetare economist în management
258103 cercetător economist în economia mediului
258104 asistent de cercetare economist în economia mediului
258105 cercetător economist în economia generală
258106 asistent de cercetare economist în economia generală
258107 cercetător economist în economie agro-alimentară
258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară
258109 cercetător economist în marketing
258110 asistent de cercetare economist în marketing
258111 cercetător economist în relații economice internaționale
258112 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale
258113 cercetător economist în gestiunea economică
258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică

2582 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ŞI GEOGRAFIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei şi geografiei efectuează studii referitoare la evoluția şi dezvoltarea societății, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii şi cercetări privind antropologia, antropologia social-demografică şi culturală, mutațiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluția locuirii umane, civilizația geto-traco-dacoromână; organizarea spațiului geografic, dinamica şi structura componentelor mediului geografic, influența proceselor de restructurare a societății.

Ocupații componente:

258201 cercetător în sociologie
258202 asistent de cercetare în sociologie
258203 cercetător în antropologie
258204 asistent de cercetare în antropologie
258205 cercetător în geografie
258206 asistent de cercetare în geografie
258207 cercetător în asistența socială
258208 asistent de cercetare în asistența socială
258209 cercetător în arheologie
258210 asistent de cercetare în arheologie
258211 cercetător în etnologie
258212 asistent de cercetare în etnologie

2583 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ŞI POLITOLOGIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare din filozofie, istorie şi politologie efectuează studii şi cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii şi logicii, rolul minorităților naționale, mentalitățile în relația limbaj-societate, cunoaşterea trecutului şi prezentului ariei europene în care trăieste poporul român, istoria românilor în context european.

Ocupații componente:

258301 cercetător în filozofie
258302 asistent de cercetare în filozofie
258303 cercetător în istorie
258304 asistent de cercetare în istorie
258305 cercetător în ştiințele politice
258306 asistent de cercetare în ştiințele politice

2584 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în lingvistică şi filologie efectuează studii şi cercetări referitoare la limba română, lingvistica romanică legată de limba română, studiul graiurilor şi dialectelor românesti, structura sonoră a limbii române, fonetica experimentală şi acustică, folclor şi obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.

Ocupații componente:

258401 cercetător în lingvistică
258402 asistent de cercetare în lingvistică
258403 cercetător în filologie
258404 asistent de cercetare în filologie

2585 CERCETĂTORI ŞI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE

Cercetătorii şi asistenții de cercetare în psihologie efectuează studii şi cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalității şi creativității, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitățile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om, calitatea vieții sub aspectul economic, social, cultural.

Ocupații componente:

258501 cercetător în psihologie
258502 asistent de cercetare în psihologie
258503 cercetător în psihopedagogie specială
258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
258505 terapeut ocupațional

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu