luni, 21 mai 2012

Practici de control al conturilor - partea 1 Imobilizari corporale si necorporale

A.     Imobilizări corporale şi necorporale
                10 domenii de control
                42 proceduri (diligenţe) ale auditorului
Afectarea contabilă a unei cheltuieli între cheltuielile perioadei şi imobilizări este un subiect de audit foarte important
1. tabloul variatiilor anuale a imob corp si necorp

-          Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea acumulată, eventualele provizioane pentru depreciere şi valorile nete contabile şi se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului.
-          Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor evidenţiată în bilanţ.


-          Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii.
-          Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu ocazia auditului trezoreriei; apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de afaceri sau cu excedentul brut de exploatare.
-          Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra structurii financiare a întreprinderii.
2. inventarul fizic al imob corp si necorp

-          Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea generală şi totală a imobilizărilor  (existenţa activelor); cu această ocazie se identifică provizioanele pentru deprecieri;
-          Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa contabilă.
3. Verificarea achizitiilor de  imob corp

-          Identificaţi achiziţiile exerciţiului.
-          Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei.
-          Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s-a omis contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv.
-          Verificaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este proprietara activului cumpărat, că valoarea achiziţiei a fost bine determinată.
-          Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare: taxe recuperabile, cheltuieli financiare, cheltuieli de transport angajate după instalarea activului, comisioane, onorarii, etc.
-          Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi consecinţele asupra structurii financiare a firmei.
-          Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari, ide`ntificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii

4. Verificarea imob corporale produse de I

-          Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi).
-          Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de producţie; atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, cheltuielilor financiare şi cheltuielilor generale de administraţie; cheltuielile financiare incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei de construcţie
-          Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul exerciţiului.
-          Controlaţi soldul contului Producţie imobilizată.
5. Verificarea cheltuielilor ulterioare
-          Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de viaţă a activului imobilizat, au fost înregistrate în activ.
-          Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să conserve bunul în starea în care se află, sunt contabilizate în cheltuielile perioadei.
-          Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea bunului în stare de utilizare, sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului
6. Verificari specifice imob necorporale( altele decat chelt de cercetare dezv si fd com)
-                Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de amortizare.
-          Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci; distingeţi mărcile achiziţionate de mărcile create de întreprindere; asiguraţi-vă că mărcile create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie; mărcile achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru depreciere; mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe durata producţiei juridice a acestora.
        - Verificaţi brevetele; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la   costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la nivelul cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi depozitare, care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai multor exerciţii); brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare previzională
7. Cheltuielile de cercetare dezv
-          Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume, individualizat, care are şanse de  reuşită, deci de a genera venituri viitoare.
-          Verificaţi modul de amortizare
8. Fd comercial
-          Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ.
-          Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele sale componente (activităţi, clientelă, etc.) precum şi modul de stabilire a valorii înscrise în bilanţ.
-          Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial; amortizarea este permisă pe maxim 5 ani, numai dacă fondul comercial beneficiază de o protecţie juridică; el poate face obiectul unui provizion pentru depreciere
-          Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face prin tehnici de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare, pe baza unei metodologii de evaluare; auditorul va aprecia pertinenţa acestei metodologii.
-          Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a fondului comercial înscris pe bilanţ
9. Amortizarea imob corporale si necorporale
-          Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei amortizări; acestea pot face obiectul unui provizion pentru depreciere.
-          Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării.
-          Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi metodelor de amortizare reţinute.
-          Asiguraţi-vă că planul de amortizare  al exerciţiului este acelaşi cu cel al exerciţiului precedent; că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu planul de amortizare fiscală.
-          Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului.
-          Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente.
10. iesiri de imobilizari
-          Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin vânzare sau prin casare.
-          Validaţi schema contabilă utilizată pentru aceste ieşiri; pentru aceasta se studiază şi soldurile de închidere ale conturilor cheltuielilor excepţionale şi veniturilor excepţionale; asiguraţi-vă că amortizarea cumulată şi provizioanele pentru deprecieri aferente au fost eliminate din bilanţ.

-          Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii; pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la achiziţie; identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă.
-          Analizaţi ieşirile, care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea rămasă; aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic, fie o politică de amortizare contabilă neadecvată; trebuie revizuit planul de amortizare? Prezentaţi impacturile contabile.
-          Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt cuprinse numai active utile întreprinderii.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu