duminică, 13 mai 2012

Declaratia 311 – Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat


ANAF a aprobat modelul si continutul formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat

ANAF a aprobat modelul si continutul formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal”.
Cui se adreseaza declaratia 311
“Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal”, denumita in continuare declaratie, se depune, potrivit art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.
Cand si unde se depune declaratia 311
Declaratia se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana este obligata la plata taxei.
Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, astfel:
- direct sau prin imputernicit, la registratura; sau
- la posta, prin scrisoare recomandata.
Atentie! Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular.
Instructiuni privind completarea declaratiei
Rubrica “Perioada de raportare” se completeaza cu anul si luna in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.
I. FELUL DECLARATIEI
Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifând casuta corespunzatoare de pe formular.
ATENTIE! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
Rubrica “Denumire/Nume, prenume”- se inscrie, dupa caz, denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, obligata la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal.
Rubrica “Cod de identificare fiscala“- se completeaza astfel:
- contribuabilii persoane juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia comerciantilor, inscriu codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;
- comerciantii persoane fizice si juridice, precum si alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului inscriu codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;
- contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia comerciantilor, inscriu codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;
- persoanele fizice, altele decât cele mentionate mai sus, inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Rubrica “Domiciliul fiscal” – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei al carei cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si care a desfasurat in perioada in care nu are cod valabil de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care este obligata la plata taxei pe valoarea adaugata.
III. DATE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA
Operatiuni efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat:
Coloana “Baza impozabila” – se inscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii, respectiv baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat.
Coloana “TVA de plata” – se inscrie suma totala a taxei colectate aferente livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii, respectiv suma totala a taxei aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care obligatia persoanei impozabile la plata taxei a intervenit in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat.
Rubrica “Total” – se inscrie:
- valoarea totala a bazei de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat;
- valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata de plata aferente livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii, respectiv valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata de plata aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei.
Sursa:
Ordin nr. 418 din 19/03/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal”
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 27/03/2012

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu