joi, 24 mai 2012

Cod COR 2010 - Clasificarea ocupaţiilor din Romania - a treia grupă


3. GRUPA MAJORĂ 3
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi

Tehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învaţamântului liceal, postliceal şi de maiştri , în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice(inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învaţamântul primar, preşcolar şi învaţamântul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale; exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.

Subgrupe majore componente:

31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii

32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

33 Învaţatori şi asimilaţi

34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor

3.1. SUBGRUPA MAJORĂ
31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii

Tehnicienii din domeniul fizicii şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii şi ingineriei; acţioneaza şi verifică aparate şi şisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane şi conduc nave, efectuează inspecţii pentru verificarea conformităţii cu normele de securitate specifice construcţiilor, instalaţiilor sau procedeelor de fabricaţie.

Grupe minore componente:

311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)

312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare-întreţinere)

313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatareîntreţinere)

314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară

317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industriile sticlei, ceramicii,celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

3.1.1. GRUPA MINORĂ
311Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic şi evalueaza eficienţa economica a proceselor de producţie.

Grupe de baza componente:

3111 Tehnicieni în fizica şi chimie
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni
3114 Tehnicieni în electronica, transporturi,posta şi telecomunicaţii
3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici
3116 Tehnicieni şi maiştri petrolisti, petrochimisti şi în chimia industriala
3117 Tehnicieni minieri şi metalurgisti
3118 Desenatori tehnici
3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de baza anterioare

3111 TEHNICIENI ÎN FIZICA ŞI CHIMIE

Tehnicienii din fizica şi chimie culeg esantioane şi pregatesc instalaţiile şi aparatura necesara în vederea experimentelor, încercarilor şi analizelor şi le asigura execuţia; fac estimari de cantitaţi şi costuri de materiale şi forţa de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare.

Ocupaţii componente:

311101 laborant chimist
311102 tehnician chimist
311103 laborant determinari fizico-mecanice
311104 tehnician determinari fizico-mecanice
311105 laborant determinari geologice şi geotehnice
311106 laborant tehnica nucleara
311107 tehnician meteorolog
311108 tehnician geolog
311109 tehnician hidrometru
311110 prospector - prospecţii geologice, geofizice
311111 tehnician hidrolog
311112 tehnician hidrogeolog
311113 laborant operator centrale termice
311114 metrolog
311115 tehnician metrolog
311116 asistent fizica şi chimie
311117 operator metrolog
311118 meteorolog aeronautic tehnician
311119 operator specialist curaţare chimica la schimbatoarele de caldura cu plăci

3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI

Tehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercari asupra solurilor şi materialelor de construcţii; contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregatire de meseriasi; reprezinta arhitecţii şi inginerii civili pe santierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantitaţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.

Ocupaţii componente:

311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole
311202 maistru normator
311203 tehnician constructor
311204 tehnician hidroamelioraţii
311205 tehnician hidrotehnic
311206 tehnician topometrist
311207 tehnician proiectant în construcţii
311208 maistru instalator în construcţii
311209 tehnician instalaţii în construcţii
311210 diriginte santier
311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri

3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI

Tehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, transport, funcţionare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi şistemelor de distribuţie a energiei electrice; asigura funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; testeaza prototipurile; concep şi realizeaza scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantitaţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de munca necesare; asigura controlul tehnic al instalaţiilor; întreţin şistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionarii conform specificaţiilor şi reglementarilor.

Ocupaţii componente:

311301 dispecer gestiune uraniu
311302 maistru electromecanic
311303 maistru energetician/electrician
311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
311305 tehnician electromecanic
311306 tehnician energetician/ electrician
311307 tehnician proiectant energetician/ electrician
311308 maistru electrician în construcţii
311309 tehnician mentenanţa electromecanica-automatica echipamente industriale
311310 sef/sef adjunct tura staţie electrica (studii medii)

3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA ŞI TELE-COMUNICAŢII

Tehnicienii din electronica, transporturi, posta şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetarii din electronica şi telecomunicaţii legate de concepţie, fabricaţie, montare, instalare, utilizare, întreţinere şi reparare de materiale electronice şi şisteme electronice şi electromecanice din telecomunicaţii; asigura funcţionarea aparatelor electronice şi de telecomunicaţii sau încearca prototipuri; concep şi realizeaza circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantitaţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de munca necesare fabricaţiei si instalarii de materiale electronice şi telecomunicaţii; asigura controlul tehnic al fabricarii, utilizarii, întreţinerii şi repararii aparatelor electronice şi şistemelor de telecomunicaţii şi buna lor funcţionare.

Ocupaţii componente:

311401 maistru aviaţie
311402 maistru electronica/ transporturi/ posta şi telecomunicaţii
311403 sef formaţie şisteme radiante (antene)
311404 tehnician aviaţie
311405 tehnician construcţii telefonice
311406 tehnician electronica/ transporturi/ posta şi telecomunicaţii
311407 tehnician radiolocaţii
311408 tehnician turn parasutism
311409 tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicaţii
311410 inspector exploatare postala
311411 tehnician staţii de emisie radio-tv
311412 tehnician staţii radiorelee şi satelit
311413 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
311414 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
311415 sef tura protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
311416 tehnician în serviciile de trafic aerian

3115 TEHNICIENI ŞI MAISTRI MECANICI

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetarii din activitatea de construcţii masini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii masini, motoare şi instalaţii mecanice; asigura funcţionarea masinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asambleaza masini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimeaza cantitaţile şi costurile materialelor şi forţei de munca necesare fabricaţiei; asigura controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizarii întreţinerii şi reparaţiei masinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifica şi rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordoneaza activitatea muncitorilor ocupaţi cu curaţarea, vopsirea şi repararea navelor maritime.

Ocupaţii componente:

311501 maistru cazangerie
311502 maistru instalaţii navale
311503 maistru întreţinere şi reparaţii masini unelte, utilitaţi, service, prototipuri
311504 maistru lacatus, construcţii metalice
311505 maistru lacatus mecanic
311506 tehnician proiectant mecanic
311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor
311508 maistru mecanic
311509 maistru mecanic auto
311510 maistru mecanica agricola
311511 maistru mecanica fina
311512 maistru montaj
311513 maistru prelucrări mecanice
311514 maistru sculer matriţer
311515 maistru sudura
311516 tehnician construcţii navale
311517 tehnician instalaţii bord (avion)
311518 tehnician masini şi utilaje
311519 tehnician mecanic
311520 tehnician prelucrări mecanice
311521 tehnician sudura
311522 tehnician tehnolog mecanic
311523 maistru mecanic masini şi utilaje pentru construcţii
311524 tehnician mentenanţa mecanica echipamente industriale
311525 tehnician încercari componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetica/ şisteme de masurare
311526 tehnician documentaţie studii
311527 tehnician prestaţii vehicule
311528 tehnician reglementari/omologari oficiale
311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare
311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje
311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregatire de industrializare
311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistica
311533 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode org. şi masurarea muncii
311534 maistru fabricarea armamentului
311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor

3116 TEHNICIENI, MAISTRI PETROLISTI, PETROCHIMISTI ŞI DIN CHIMIA INDUSTRIALA

Tehnicienii şi maiştri i petrolisti, petrochimisti şi din chimia industriala îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetarii chimice: concepţie, montaj, utilizare, întreţinere, reparaţii de instalaţii şi experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica şi rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimeaza cantitaţile şi costurile materialelor şi forţei de munca necesare fabricarii sau montarii instalaţiilor.

Ocupaţii componente:

311601 decontaminator
311602 laborant apa şi apa grea
311603 laborant control dozimetrie
311604 laborant petrolist/industria chimica
311605 maistru petrolist/ industria chimica
311606 laborant apa potabila
311607 tehnician petrolist chimie industriala
311608 laborant petrochimist
311609 maistru la fabricarea muniţiei

3117 TEHNICIENI MINIERI ŞI METALURGI

Tehnicienii minieri şi tehnicienii metalurgisti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetarii metalurgice în vederea ameliorarii metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide, petrolului şi gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor şi materialelor destinate extracţiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietaţilor metalelor şi noilor aliaje şi participa la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice şi topografice, precum şi a celor de tratament, rafinare şi purificare a mineralelor şi metalelor; estimeaza cantitaţile şi costurile de materiale şi forţa de munca necesare realizarii proiectelor.

Ocupaţii componente:

311701 laborant structura macroscopica şi microscopica
311702 maistru metalurgie
311703 maistru minier
311704 maistru presator metale
311705 maistru termotehnist
311706 tehnician metalurgie
311707 tehnician minier
311708 tehnician proiectant minier
311709 tehnician proiectant metalurg
311710 tehnician mineralurg
311711 maistru mineralurg
311712 maistru termist tratamentist

3118 PROIECTANŢI ŞI DESENATORI TEHNICI

Proiectanţii şi desenatorii tehnici realizeaza desene tehnice pe baza schiţelor şi specificaţiilor stabilite de ingineri şi proiectanţi, în vederea fabricarii, instalarii şi montarii masinilor şi echipamentelor sau în vederea construcţiei, transformarii, întreţinerii şi repararii locuinţelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulaţie şi a altor lucrări; utilizeaza aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea şi producerea de copii şi reprezentari grafice; utilizeaza instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea harţilor topografice şi hidro-grafice; realizeaza şi revizuiesc ilustraţii, brosuri şi manuale tehnice care trateaza probleme de montaj, instalare, funcţionare, întreţinere şi reparare a masinilor şi a altor instalaţii şi produse; copiaza desene şi tablouri pe plăci sensibile din piatra şi metal.

Ocupaţii componente:

311801 desenator tehnic
311802 trasator
311803 desenator
311804 topograf
311805 trasator naval-desenator
311806 trasator optic
311807 tehnician proiectant

3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi asimilaţii acestora, alţii decât cei cuprinsi în grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea şi producţia, utilizarea eficace, şigura şi economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de munca; supravegheaza fluxul operaţiilor şi controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimarii costurilor şi stabilirii cantitaţilor necesare realizarii proiectelor arhitectonice şi de construcţii.

Ocupaţii componente:

311901 maistru tipograf
311902 paginator tipograf
311903 tehnician normare, salarizare, organizare
311904 tehnician preţ de cost
311905 tehnician programare, lansare, urmarirea producţiei
311906 tehnician preţ de revenire/costuri
311907 tehnician gestiune salariala
311908 tehnician gestiunea producţiei
311909 tehnician gestiune stoc

3.1.2. GRUPA MINORĂ
312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere)

Operatorii şi tehnicienii de echipamente de calcul şi roboţi industriali asigura funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcţiune roboţi industriali, îi programeaza pentru a îndeplini operaţii speciale şi le comanda funcţionarea.

Grupe de baza componente:

3121 Programatori ajutori
3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul
3123 Tehnicieni, operatori roboţi industriali

3121 PROGRAMATORI AJUTORI
Programatorii ajutori codifica, testeaza şi întreţin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul şi şisteme de operare; utilizeaza instrumente specifice care-i ajuta în realizarea sarcinilor.

Ocupaţii componente:

312101 programator ajutor
312102 analist ajutor

3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL

Tehnicienii şi operatorii la echipamente de calcul asigura funcţionarea si comanda calculatoarelor, prompterelor şi a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor; manipuleaza suporţi magnetici şi asigura imprimarea şituaţiilor de iesire în condiţii de calitate.

Ocupaţii componente:

312201 operator calculator electronic şi reţele
312202 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul
312203 tehnician echipamente de calcul şi reţele
312204 operator în domeniul proiectarii asistate pe calculator
312205 administrator şistem documentar
312206 operator prompter
312207 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
312208 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice

3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOŢI INDUSTRIALI

Tehnicienii operatori la roboţii industriali pun în funcţiune, programeaza, reprogrameaza, supravegheaza buna funcţionare a roboţilor industriali, le asigura întreţinerea şi reglajele şimple.

Ocupaţii componente:

312301 maistru-operator la roboţi industriali
312302 tehnician-operator la roboţi industriali

3.1.3. GRUPA MINORĂ
313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)

Tehnicienii de echipamente optice şi electronice execută fotografii, manipuleaza şi regleaza camerele cinematografice şi alte aparate destinate înregistrarii şi montarii de imagini sau sunet; asigura funcţionarea, întreţinerea şi repararea aparatelor emiţatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit şi recepţioneaza semnale radio.

Grupe de baza componente:

3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii
3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice

3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE SI SUNET

Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet execută fotografii, utilizeaza şi regleaza camere cinematografice şi alte aparate destinate înregistrarii de imagini (inclusiv fotografice) montarii şi mixarii imaginilor cu sunetul; execută programe TV în scopuri publicitare, ştiinţifice, industriale, comerciale, informative, educaţionale, divertisment.

Ocupaţii componente:

313101 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet
313102 acustician cinematografic
313103 controlor şi recondiţioner filme
313104 electrician iluminare filmare
313105 etaloner
313106 fotograf
313107 laborant foto
313108 maistru aparate video şi sunet
313109 masinist mecanic traweling
313110 mecanic camera filmare
313111 montor imagine
313112 montor negative şi de pregatire a peliculei
313113 montor pozitive
313114 operator camera diafilm, diapozitive
313115 operator emisie-recepţie
313116 operator producţie RTV
313117 preparator filmare
313118 proiecţionist
313119 retusor foto
313120 senzitometrist
313121 stanţator de filme
313122 operator prelucrare pelicula
313123 operator truka
313124 editor imagine
313125 tehnician iluminat tehnologic
313126 ilustrator muzical

3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE SI TELECOMUNICAŢII

Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii asigura funcţionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul navelor şi avioanelor; asigura reglarea şi funcţionarea sistemelor emiţatoare şi a şistemelor satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune; asigura reglarea şi funcţionarea şistemelor de radiocomunicaţie, servicii difuzate prin satelit şi şisteme multiplexor şi aparate de proiecţie.

Ocupaţii componente:

313201 controlor emisii RTV
313202 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii
313203 montor emisie
313204 operator imagine
313205 operator radio-radioficare
313206 operator sunet
313207 tehnician radioelectronist
313208 tehnician CATV
313209 operator dispecer şisteme de monitorizare şi aparatura de control
313210 tehnician pentru şisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
313211 pilonist antenist
313212 cameraman
313213 tehnician de echipamente TV
313214 tehnician reţele de telecomunicaţii
313215 operator reţele de telecomunicaţii
313216 radioelectronist staţii de emisie radio-TV
313217 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit

3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE

Tehnicienii de aparate electro-medicale asigura funcţionarea şi reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor, pentru radiografii, radioscopii.

Ocupaţii componente:

313301 maistru aparate electro-medicale
313302 tehnician aparate electro-medicale
3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ŞI ELECTRONICE

Tehnicienii pentru alte aparate optice şi electronice, care nu se regasesc în celelalte grupe de baza din grupa minoră 313 se clasifica în grupa 3139.

3.1.4. GRUPA MINORĂ
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

Tehnicienii de nave maritime, fluviale şi aeriene asigura comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime, supravegherea şi funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi electronice.

Grupe de baza componente:

3141 Ofiţeri mecanici de nave
3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave
3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi
3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian
3145 Tehnicieni pentru şiguranţa traficului aerian

3141 OFIŢERI MECANICI DE NAVE

Ofiţerii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice şi electronice şi a masinilor de bord; participa la conducerea şi repararea acestor aparate şi masini sau exercita funcţiuni şimilare de întreţinere a navelor în porturi; asigura şi supravegheaza aprovizionarea cu carburant şi alte materiale necesare salii de masini; ţin registrul de operaţii.

Ocupaţii componente:

314101 ofiţer ajutor fluvial/ portuar
314102 ofiţer RTG
314103 ofiţer electrician fluvial/ portuar

3142 OFIŢERI DE PUNTE ŞI PILOTAJ NAVE

Ofiţerii de punte şi pilotaj de nave asigura comanda şi navigarea vapoarelor şi ambarcaţiunilor şimilare pe mare sau pe alte cursuri de navigaţie interioara; manevreaza navele la intrare sau iesire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor şi altor pasaje care impun cunostinţe deosebite de navigaţie; supravegheaza securitatea pasagerilor, a încarcarii şi descarcarii cargourilor, precum şi respectarea reglementarilor şi normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a întreţinerii şi repararii navelor; asigura aprovizionarea navelor şi recrutarea membrilor echipajului şi întocmesc registrul de operaţii.

Ocupaţii componente:

314201 capitan fluvial
314202 capitan port
314203 ofiţer intendent
314204 ofiţer port
314205 ofiţer de punte fluvial/portuar
314206 pilot de Dunare maritima
314207 sef echipaj maritim/fluvial
314208 pilot de mare larga, pilot de port maritim
314209 dragor maritim/fluvial
314210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunare aspirant

3143 PILOŢI DE AVIOANE ŞI ASIMILAŢI

Piloţii de avioane şi asimilaţii acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau marfurilor, verifică şi asigura funcţionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice şi electronice de bord; studiaza şi stabilesc planul de zbor; identifica şi rezolva problemele tehnice care apar în funcţionarea avioanelor.

Ocupaţii componente:

314301 comandant detasament zbor
314302 comandant însoţitor de bord
314303 copilot
314304 inspector pilotaj
314305 mecanic navigant aviaţie
314306 pilot aeronave
314307 pilot comandant avion
314308 pilot încercare
314309 pilot recepţie şi control aeronave
314310 parasutist recepţie şi control
314311 parasutist încercator
314312 pilot parasutism încercator

3144 CONTROLORI ŞI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN

Controlorii şi navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol, cu ajutorul aparaturii radio şi de comunicaţii, radarului şi şistemelor de semnalizare luminoasa; aproba şi dirijeaza decolarea şi aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre condiţiile meteorologice.


Ocupaţii componente:

314401 controlor dirijare nonradar
314402 controlor sol
314403 controlor trafic aviaţia civila
314404 dispecer sol
314405 navigator dirijare radar
314406 navigator aviaţia civila
314407 navigator dirijare non radar
314408 navigator dirijare zbor
314409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar
314410 navigator sol
314411 operator radar
314412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice
314413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
314414 controlor trafic aerian dirijare radar
314415 controlor trafic aerian informare
314416 navigator informare
314417 operator/ specialist/ instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civila
314418 sef tura telecomunicaţii aeronautice aviaţie civila
314419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
314420 navigator instructor informare

3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIAN

Tehnicienii pentru şiguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcţiune a aparaturii electronice şi electromecanice, utilizate în şistemele de navigaţie aeriana şi încercarea de prototipuri; contribuie la concepţia şi punerea în funcţiune a circuitelor de legatura pentru navigaţia aeriana şi şistemele de detectare sau urmarire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificaţii tehnice şi comenzi pentru controlul circulaţiei aeriene şi pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea starii de funcţionare a navelor şituate la sol, la întreţinerea şi repararea acestora, verificarea aplicarii normelor şi recomandarilor tehnice specifice.

Ocupaţii componente:

314501 agent salvare aeroportuara şi instalaţii de stins incendii
314502 masinist agregate aerodrom
314503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare
314504 operator radio-navigant aviaţie
314505 operator radio-navigant instructor aviaţie
314506 tehnician securitate aeriana
314507 operator de handling
314508 inspector şiguranţa operaţionala
314509 agent de securitate aeroportuara
314510 dispecer operaţiuni de zbor

3.1.5. GRUPA MINORĂ
315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

Inspectorii pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate controleaza aplicarea reglementarilor în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri, securitatea muncii, protecţia sănătăţii muncitorilor şi mediului înconjurator, securitatea proceselor de fabricaţie a bunurilor şi serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspecteaza şistemele de prevenire a incendiilor şi acorda consultaţii în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza întreprinderile industriale în legatura cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricaţie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.

Grupe de baza componente:

3151 Specialisti în domeniul apararii împotriva incendiilor
3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

3151 SPECIALISTI ÎN DOMENIUL APARARII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Inspectorii pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor inspecteaza imobilele, instalaţiile industriale, hotelurile şi alte construcţii noi sau existente, pentru a se asigura ca îndeplinesc condiţiile prevazute de normele şi reglementarile referitoare la construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; inspecteaza şistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza şi stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultaţii cu privire la instalaţiile de detectare a incendiilor, şistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de locuinţe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.

Ocupaţii componente:

315101 sef serviciu voluntar/privat pentru şituaţii de urgenţa
315102
315103 paramedic
315104 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

3152 INSPECTORI PENTRU PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII SI CONTROLORI DE CALITATE

Inspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicarii normelor şi reglementarilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii şi mediului de munca; inspecteaza locurile de munca pentru a se asigura ca mediul de munca, masinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra condiţiilor de munca şi riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspecteaza locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vânzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele şi reglementarile specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producatorului; informeaza publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementarilor referitoare la igiena şi salubritate, puritatea produselor şi marfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizeaza, întreţin şi repara mijloace de transport, despre masurile şi reglementarile în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele respective; inspecteaza întreprinderile pentru a se asigura ca acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deseuri şi reziduuri periculoase.

Ocupaţii componente:

315201 controlor calitate
315202 inspector ISCIR
315203 inspector protecţie sociala
315204 operator control nedistructiv
315205 probator hidraulic piese turnate
315206 tehnician protecţia muncii
315207 tehnician condiţii de munca şi securitate
315208 tehnician asigurarea calitaţii
315209 tehnician analist calitate
315210 tehnician cotator calitate
315211
315212 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante
315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete
315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice
315216 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari
315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etansietaţii
315218 operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor
315219 inspector în domeniul securitaţii şi sănătăţii în munca
315220 coordonator în materie de securitate şi sanatate în munca (studii medii)

3.1.6. GRUPA MINORĂ
316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie si alimentară

Tehnicienii din industriile textilă, pielărie şi alimentară îsi desfasoara activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie şi a produselor alimentare, precum şi la aplicarea normelor de munca şi alte sarcini privind organizarea muncii.

Grupe de baza componente:

3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie
3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară

3161 TEHNICIENI ŞI MAISTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILA ŞI PIELARIE
Tehnicienii din industriile textilă şi pielărie, în subordinea directa a inginerilor, supravegheaza procesul tehnologic de fabricare a firelor, ţesaturilor, tricotajelor şi încalţamintei; urmaresc respectarea calitaţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite.

Ocupaţii componente:

316101 maistru în industriile textilă, pielărie
316102 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori
316103 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor
316104 tehnician în industria încalţamintei
316105 tehnician în industria pielăriei
316106 tehnician în industria textilă
316107 tehnician proiectant textile, pielărie
316108 laborant în industriile textilă, pielărie
316109 sef formaţie industria confecţiilor îmbracaminte

3162 TEHNICIENI ŞI MAISTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA

Tehnicienii din industria alimentară şi frigului, în subordinea directa a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de munca; efectuează analize de laborator privind calitaţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite.

Ocupaţii componente:

316201 maistru frigotehnist
316202 tehnician frigotehnist
316203 tehnician în industria alimentară
316204 tehnician laborant analize produse alimentare
316205 tehnician în industria alimentară extractiva
316206 tehnician în industria alimentară fermentativa
316207 tehnician în industria carnii, laptelui şi conservelor
316208 tehnician în morarit şi panificaţie
316209 tehnician proiectant în industria alimentară
316210 maistru în industria alimentară

3.1.7. GRUPA MINORĂ
317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

Tehnicienii şi maiştri i din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreţinere si reparare a masinilor şi instalaţiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuţi în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei şi produselor derivate din celuloza şi hârtie, a materialelor de construcţii.

Grupe de baza componente:

3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului
3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei şi ceramicii, materialelor de construcţii (materiale oxidice)
3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei

3171 TEHNICIENI ŞI MAISTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

Tehnicienii şi maiştri i din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreţinere şi reparare a masinilor şi instalaţiilor specifice; execută analize de laborator, de testare şi încercare a diferitelor esenţe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.

Ocupaţii componente:

317101 tehnician în industrializarea lemnului
317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
317103 maistru în industrializarea lemnului

3172 TEHNICIENI ŞI MAISTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ŞI CERAMICII SI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)

Tehnicienii şi maiştri i din industriile sticlei, ceramicii şi a materialelor de construcţii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supravegheaza procesul de fabricaţie a materialelor cu aceasta destinaţie; întreţin şi repara instalaţiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenţei şi proprietaţilor materialelor respective; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuţi de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului şi prefabricatelor din beton.

Ocupaţii componente:

317201 tehnician în industria sticlei şi ceramicii
317202 maistru în industria sticlei şi ceramicii
317203 tehnician în industria materialelor de construcţii
317204 maistru în industria materialelor de construcţii
317205 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii

3173 TEHNICIENI ŞI MAISTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI

Tehnicienii şi maiştri i din industria celulozei şi hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei şi hârtiei şi produselor derivate din celuloza şi hârtie.

Ocupaţii componente:

317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei
317302 maistru în industria celulozei şi hârtiei

3.2. SUBGRUPA MAJORĂ
32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

Tehnicienii din ştiinţele vieţii, sanatate şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetarii şi aplicarii conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor vieţii, inclusiv din agricultura, şilvicultura, medicina, medicina veterinara, farmacie şi alte discipline înrudite; acorda îngrijiri medicale.

Grupe minore componente:

321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

322 Tehnicieni şi alţi lucratori în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

323 Surori medicale, surori puericultoare, moase şi laborante

3.2.1. GRUPA MINORĂ
321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

Tehnicienii din ştiinţele vieţii, sanatate şi asimilaţii acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativa a ştiinţelor vieţii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor şi metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producţiei din industria medicamentelor.

Grupe de baza componente:

3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei
3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii şi silviculturii
3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti şi şilvici în unitaţi de producţie

3211 TEHNICIENI ÎN STIINŢELE VIEŢII ŞI ECOLOGIEI

Tehnicienii din ştiinţele vieţii şi ecologiei pregatesc instalaţiile şi aparatele pentru experienţe, încercari şi analize; recolteaza şi prepara probele supuse experimentarii: celule, ţesuturi, parţi de plante, organe; participa sau conduc experimente, încercari sau analize; efectuează citiri pe aparate de masurare a poluarii aerului, apei şi efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizeaza date şi estimeaza cantitaţile şi costurile de materiale şi a forţei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare cercetarilor; utilizeaza cunostinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesionala.

Ocupaţii componente:

321101 tehnician în bacteriologie
321102 tehnician în biochimie
321103 tehnician în hematologie
321104 tehnician în serologie
321105 tehnician în biologie
321106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog)
321107 evaluator şi auditor de mediu

3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

Tehnicienii agronomi şi şilvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetarii aplicative din agronomie şi silvicultura; pregatesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor, încercarilor şi analizelor; recolteaza şi pregatesc materiale pentru experimentari: celule, ţesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizeaza calitatea, puritatea sau indicii de germinaţie a esantioanelor de seminţe; centralizeaza date sau estimeaza cantitaţi şi costuri de materiale şi forţa de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.

Ocupaţii componente:

321201 tehnician agronom-cercetare
321202 tehnician zootehnist-cercetare
321203 tehnician şilvic-cercetare
321204 tehnician pedolog

3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI ŞI SILVICI ÎN UNITAŢI DE PRODUCŢIE

Tehnicienii din activitatea de producţie agricola şi şilvica acorda asistenţa tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultaţii tehnice privind metodele de ameliorare a calitaţii produselor şi de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date şi estimeaza costurile materiale şi de forţa de munca necesare realizarii lucrărilor; organizeaza demonstraţii, ţin conferinţe şi distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de munca îmbunataţite; utilizeaza cunostinţele teoretice şi practice acumulate, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii. Tehnicienii din activitatea de producţie agricola vegetala, zootehnie şi silvicultura realizeaza activităţi şi servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de producţie şi ameliorarea calitaţii produselor, acorda asistenţa tehnica şi consultanţa privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere şi reproducţie a animalelor, lucrări specifice şilviculturii.

Ocupaţii componente:

321301 agent agricol
321302 brigadier şilvic
321303 padurar
321304 tehnician agronom-exploatare
321305 tehnician zootehnist-exploatare
321306 tehnician şilvic-exploatare
321307 clasificator carcase
321308 operator de însamânţari artificiale la animale
321309 administrator bunuri agricole

3.2.2. GRUPA MINORĂ
322 Tehnicieni şi alţi lucratori în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

Tehnicienii şi alţi lucratori din medicina, în subordinea medicilor şi în limitele pregatirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare şi asistenţa în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât şi curativ; acorda consultaţii privind masurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei şi salubritaţii; stabilesc şi aplica metode nutritive şi regimuri alimentare; examineaza pacienţi şi prescriu tratamente în funcţie de afecţiunile sau infirmitaţile constatate.

Grupe de baza componente:

3221 Asistenţi medicali generalisti
3222 Igienisti
3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie
3224 Optometristi şi opticieni
3225 Tehnicieni dentari
3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi
3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari
3228 Asistenţi farmacisti şi laboranţi
3229 Tehnicieni în medicina moderna, neclasificaţi în grupele de baza anterioare

3221 ASISTENŢI MEDICALI GENERALISTI

Asistenţii medicali generalisti îndeplinesc sarcini, în limitele pregatirii de nivel mediu, acorda în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenţii chirurgicale şimple; acorda consultaţii de specialitate - în colectivitaţi şi individual - cu privire la igiena, regim alimentar şi întreprind alte masuri medicale preventive.

Ocupaţii componente:

322101 asistent medical generalist
322102 autopsier
322103 oficiant medical
322104 tehnician sanitar
322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA
322106 nursa de psihiatrie

3222 IGIENISTI

Igienistii inspecteaza şi acorda consultaţii cu privire la problemele şi masurile preventive şi curative legate de igiena mediului; acţioneaza în vederea ameliorarii şi prevenirii poluarii apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promoveaza masuri preventive şi corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curaţare a locurilor publice sau de lupta împotriva substanţelor nocive şi focarelor de microbi;organizeaza conferinţe si demonstraţii, difuzeaza materiale documentare şi de popularizare a practicilor şi masurilor igienice; centralizeaza date şi estimeaza cantitaţile şi costurile de materiale şi forţa de munca necesare realizarii unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.

Ocupaţii componente:

322201 igienist
322202 inspector sanitar

3223 ASISTENŢI DIETETICIENI ŞI DE NUTRIŢIE

Asistenţii dieteticieni şi de nutriţie stabilesc şi experimenteaza reţete dietetice şi de regim alimentar; organizeaza şi supravegheaza prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienţi spitalizaţi, muncitori ocupaţi în sectoarele deosebite sau individuale; participa la executărea programelor educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentară; contribuie, prin consultaţii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriţie care apar în colectivitaţi; se documenteaza asupra progresului înregistrat de cunostinţele din domeniul de specialitate şi cele conexe; organizeaza conferinţe şi susţin expozeuri pe teme de regimuri alimentare şi nutriţie.

Ocupaţii componente:

322301 asistent de nutriţie
322302 asistent dietetician
322303 nutriţionist şi dietetician

3224 OPTOMETRISTI ŞI OPTICIENI

Optometristii şi opticienii examineaza pacienţii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu şi monteaza ochelari şi lentile de contact, acorda consultaţii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecţie a vederii.

Ocupaţii componente:

322401 optician medical
322402 optometrist

3225 TEHNICIENI DENTARI

Tehnicienii dentari acorda consultaţii individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentaţie şi la alte precauţii referitoare la dentiţie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operaţii de detartrare, obturaţii, lucrări de protezare; pregatesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament.

Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe şi mobile, aparate ortodontice şi proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obţinerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învaţamânt profesional.

Ocupaţii componente:

322501 tehnician dentar

3226 FIZIOTERAPEUŢI ŞI ASIMILAŢI

Fizioterapeuţii şi asimilaţii acestora trateaza afecţiunile locomotorii, musculare, circulatorii şi neuropsihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode şimilare pentru tratarea unor afecţiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienţilor sau pacienţilor pentru ameliorarea circulaţiei sanguine, redarea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru obţinerea altor efecte terapeutice.

Ocupaţii componente:

322601 instructor educaţie - fizica
322602 maseur
322603 asistent medical fizioterapie
322604 ergoterapeut
322605 reflexoterapeut

3227 ASISTENŢI ŞI TEHNICIENI VETERINARI

Asistenţii şi tehnicienii veterinari acorda consultaţii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecţiunile şi leziunile acestora; examineaza animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele şituaţii, se adreseaza medicului veterinar; trateaza animalele bolnave sau ranite, în cazul afecţiunilor şimple, obisnuite; pregatesc instrumentele şi materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregatesc animalele pentru examen sau tratament şi, daca este cazul, le supravegheaza şi asista în timpul fatarilor.

Ocupaţii componente:

322701 agent veterinar
322702 asistent veterinar
322703 autopsier la ecarisaj
322704 tehnician veterinar

3228 ASISTENŢI FARMACISTI ŞI LABORANŢI

Asistenţii farmacisti şi laboranţii din farmacii, sub îndrumarea şi supravegherea farmacistilor, prepara şi elibereaza în farmacii, spitale şi dispensare, medicamente, loţiuni şi mixturi; fac recomandari scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curaţarea, recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice.

Ocupaţii componente:

322801 asistent farmacist
322802 laborant farmacie

3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNA, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Tehnicienii de medicina moderna (alţii decât cei clasificaţi în grupele de baza descrise anterior ca facând parte din grupa minoră 322) practica homeopatia şi alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; trateaza defecte de pronunţie, corecteaza tulburarile vizuale oculomotorii.

Ocupaţii componente:

322901 instructor ergoterapie
322902 instructor logoped
322903 tehnician homeopat
322904 instructor de educaţie sanitara
322905 bioenergetician
322906 infoenergetician radiestezist
322907 terapeut în terapii complementare
322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)

3.2.3. GRUPA MINORĂ
323 Surori medicale, surori puericultoare, moase şi laborante

Surorile medicale, moasele şi laborantele îi asista pe medici, în aplicarea masurilor preventive şi curative şi fac faţa urgenţelor în absenţa acestora; ofera îngrijiri şi sfaturi bolnavilor, raniţilor, handicapaţilor fizici şi mental, precum şi altor persoane a caror stare necesita îngrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor şi copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitarii diagnosticarii şi tratamentului bolnavilor.

Grupe de baza componente:

3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti
3231 Surori medicale şi laborante
3232 Moase şi surori puericultoare

3230 TEHNICIENI PROTEZISTI – ORTEZISTI

Tehnicienii protezisti-ortezisti identifica, concep, fabrica, adapteaza şi monteaza orice tip de proteze şi orteze pacienţilor cu deficienţe funcţionale; acusticianul – audioprotezist evalueaza auzul, amprenteaza urechea, recomanda tipul de proteza auditiva, o regleaza, confecţioneaza olive şi asigura service-ul protezei. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de susţinere a trunchiului sau a membrului cu deficienţe) sunt realizate din diferite materiale: piele, oţel, lemn, aliaje usoare, materiale plastice etc.

Ocupaţii componente:

323001 tehnician protezist-ortezist
323002 tehnician acustician – audioprotezist

3231 SURORI MEDICALE ŞI LABORANTE

Surorile medicale şi laborantele acorda îngrijiri, tratamente şi sfaturi medicale bolnavilor, raniţilor, handicapaţilor şi altor persoane care necesita îngrijiri; administreaza medicamente, aplica pansamente şi alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor în caz de urgenţa; ajuta la pregatirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregatirea necesara integrarii sociale a handicapaţilor mentali sau fizic; ofera îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitarii diagnosticarii şi tratamentului bolnavului.

Ocupaţii componente:

323101 laborant în ocrotirea sănătăţii
323102 sora medicala

3232 MOASE ŞI SURORI PUERICULTOARE

Moasele şi surorile puericultoare ajuta la nasterea copiilor, ofera îngrijiri prenatale şi postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici şi nou-nascuţilor.

Ocupaţii componente:

323201 moasa
323202 asistenta puericultoare

3.3. SUBGRUPA MAJORĂ
33 Învaţatori şi asimilaţi

Învaţatorii şi asimilaţii acestora pregatesc programele de instruire şi organizeaza cursuri pentru toate disciplinele de grad preşcolar şi scolar; pregatesc şi organizeaza activităţi destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultaţilor fizice şi sociale ale copiilor; adapteaza programele scolare pentru grupurile de persoane cu handicap fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregatesc şi organizeaza cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.

Grupe minore componente:

331 Învaţatori

332 Educatoare

333 Instructori-educatori în unitaţi de handicapaţi

334 Alt personal în învaţamânt

3.3.1. GRUPA MINORĂ
331 Învaţatori

Învaţatorii din învaţamântul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activităţi educative pentru elevii din primul grad scolar.

Grupe de baza componente:

3310 Învaţatori în învaţamântul primar

3310 ÎNVAŢATORI ÎN ÎNVAŢAMÂNTUL PRIMAR

Învaţatorii din învaţamântul primar pregatesc programe de instruire şi predare a disciplinelor din primul grad scolar - cititul, scrisul şi aritmetica; corecteaza temele şi evalueaza progresele realizate de copii; organizeaza activităţi extrascolare pentru recrearea elevilor; supravegheaza elevii în clase si alte locuri din incinta scolii.

Ocupaţii componente:

331001 învaţator
331002 institutor

3.3.2.GRUPA MINORĂ
332 Educatoare

Educatoarele din învaţamântul preşcolar pregatesc şi organizeaza activităţi destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultaţilor fizice, mentale şi sociale ale copiilor aflaţi sub vârsta scolara.

Grupe de baza componente:

3320 Educatoare

3320 EDUCATOARE

Educatoarele din învaţamântul preşcolar organizeaza jocuri colective si individuale şi activităţi educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala şi sociala a copiilor; promoveaza dezvoltarea exprimarii orale prin povestiri, cântece şi conversaţie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele şi le supravegheaza evoluţia.

Ocupaţii componente:

332001 educatoare
332002 educator puericultor

3.3.3. GRUPA MINORĂ
333 Instructori-educatori în unitaţi de handicapaţi

Instructorii-educatori din unitaţile de handicapaţi predau şi adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapaţi mental sau fizic sau persoane care învaţa cu dificultate; instruiesc deficienţii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.

Grupe de baza componente:

3330 Instructori-educatori în unitaţi de handicapaţi
3331 Instructori-educatori în centrele de reeducare şi penitenciare

3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITAŢI DE HANDICAPAŢI

Instructorii-educatori din unitaţile de handicapaţi concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapaţi, pregatesc lecţii şi activităţi în funcţie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmaresc progresele înregistrate.

Ocupaţii componente:

333001 educator în unitaţi de handicapaţi
333002 instructor - educator în unitaţi de handicapaţi
333003 pedagog de recuperare

3331 INSTRUCTORI EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE SI PENITENCIARE

Instructorii - educatori din centrele de reeducare şi penitenciare, prin activitatea pe care o desfasoara, pregatesc minorii şi tinerii pentru reabilitarea şi reintegrarea sociala, prin formarea unei atitudini corecte fata de societate şi regulile de convieţuire sociala contribuie la dobândirea de catre acestia a deprinderilor intelectuale şi sociale care, dupa eliberare, sa le permita un comportament constructiv, autonom şi responsabil.

Ocupaţii componente:

333101 instructor educator pentru activităţi de resocializare

3.3.4. GRUPA MINORĂ
334 Alt personal în învaţamânt

Alt personal din învaţamânt se ocupa cu învaţarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind şi alte activităţi cum ar fi cea de secretariat.

Grupe de baza componente:

3340 Personal în învaţamânt, neclasificat în grupele de baza anterioare

3340 PERSONAL ÎN ÎNVAŢAMANT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Alt personal din învaţamânt preda cunostinţe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor masini, prin explicarea manipularii comenzilor, însoţirea elevilor în iesiri de antrenament, efectuarea de demonstraţii şi prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor masini.

Ocupaţii componente:

334001 instructor scolar-auto
334002 laborant în învaţamânt
334003 maistru instructor
334004 pedagog scolar
334005 secretar scoala
334006 sef atelier scoala
334007 pilot instructor aeronave
334008 instructor parasutism
334009 mecanic navigant instructor
334010 mediator scolar
334011 instructor auto

3.4. SUBGRUPA MAJORĂ
34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor

Personalul cuprins în aceasta subgrupa majoră realizeaza activităţi specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrarii întreprinderilor, ţinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administraţie publica, vama, turism, fiscal, plasarea forţei de munca, eliberarea de autorizaţii, poliţe, asistenţa sociala, spectacole, sport şi religie.

Grupe minore componente:

341 Agenţi în activitatea financiara şi comerciala

342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

343 Alţi lucratori cu studii medii în gestiunea economica şi administrativa

344 Inspectori şi agenţi financiari

345 Inspectori de poliţie şi detectivi

346 Asistenţi sociali

347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport

348 Personal laic din culte

349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

3.4.1. GRUPA MINORĂ
341 Agenţi în activitatea financiara şi comerciala

Agenţii din activitatea financiara şi comerciala cumpara şi vând titluri de valoare, plaseaza poliţe de asigurare, vând marfuri, materiale şi instalaţii tehnice în contul producatorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietaţi şi coordoneaza vânzarea la licitaţie a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.

Grupe de baza componente:

3411 Agenţi de valori şi cambisti (brokeri valori)
3412 Agenţi de asigurari
3413 Agenţi imobiliari
3414 Agenţi de turism
3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali
3416 Agenţi contractari şi achiziţii
3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzatori la licitaţie
3419 Agenţi în activitatea financiara şi comerciala, neclasificaţi în grupele de baza anterioare

3411 AGENŢI DE VALORI ŞI CAMBISTI (BROKERI VALORI)

Agenţii de valori şi cambistii cumpara şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi devize straine în contul propriei societaţi, sau în contul clienţilor, pe baza de comision.

Ocupaţii componente:
341101 cambist (broker valori)
341102 agent de schimb

3412 AGENŢI DE ASIGURARE

Agenţii de asigurari acorda consultaţii în domeniul asigurarilor şi plaseaza clienţilor poliţe de asigurare pe viaţa pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima şi alte forme de asigurare, acorda consultanţa, asistenţa, reprezentare pentru identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor asigurabile, negocierea şi încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori cu fondurile de pensii facultative, regularizarea daunelor, asistenţa înainte şi pe durata derularii contractelor de asigurare sa u de pensii, intermediate.

Ocupaţii componente:

341201 agent de asigurare
341202 broker în asigurari

3413 AGENŢI IMOBILIARI

Agenţii imobiliari se ocupa de vânzari, cumparari, locaţii şi închirieri de bunuri imobiliare în contul clienţilor, pe baza de comision.

Ocupaţii componente:

341301 agent imobiliar (broker imobiliar)

3414 AGENŢI DE TURISM

Agenţii de turism concep, rezerva, ofera, şi vând pachete de servicii turistice , fac rezervari de locuri la unitaţi ospitaliere, unitaţi de alimentaţie şi unitaţi de agrement pentru clienţi, fac rezervari pentru transportul aerian, auto, feroviar şi maritim, organizeaza excursii, drumeţii si evenimente pentru turisti, oameni de afaceri persoane cu motivaţii diferite (tratament, practicanţi de sport, participanţi la manifestari sportive, culturale, religioase etc.).

Ocupaţii componente:

341401 agent de voiaj
341402 agent de turism
341403 agent de turism touroperator
341404 agent de transport turistic intern/ internaţional/ de ticketing/de rezervari/ de cazare/ de publicitate/ marketing/ de asistenţa turistica/ plecari externe (outgoing)/ sosiri externe (incoming) / turism de afaceri

3415 REPREZENTANŢI TEHNICI ŞI COMERCIALI

Reprezentanţii tehnici şi comerciali se ocupa cu vânzari en gros de bunuri diverse, în special, instalaţii şi echipamente tehnologice şi serviciile corespunzatoare acestora, furnizeaza informaţii specializate asupra caracteristicilor şi funcţionarii instalaţiilor şi fac demonstraţii privind modul de utilizare a acestora.

Ocupaţii componente:

341501 reprezentant tehnic
341502 reprezentant comercial
341503 reprezentant medical

3416 AGENŢI CONTRACTARI ŞI ACHIZIŢII

Agenţii de contractari şi achiziţii se ocupa cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpararea de materiale, materii prime şi produse, în contul unitaţilor industriale, comerciale, administraţiei publice şi al altor instituţii; întreţin baza de date a furnizorilor potenţiali, întocmesc documentele administrative pentru cumparari, analizeaza cererile de cumparare şi propun oferta cea mai buna, urmaresc performanţele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene.

Ocupaţii componente:

341601 agent contractari şi achiziţii (broker marfuri)
341602 recepţioner contractari-achiziţii
341603 administrator cumparari
341604 agent cumparari
3417 EXPERŢI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ŞI VÂNZATORI LA LICITAŢIE

Experţii în evaluarea bunurilor şi vânzatorii la licitaţie evalueaza bunuri imobiliare, marfuri sau diverse obiecte; estimeaza daunele ce pot fi acoperite prin poliţe de asigurare; coordoneaza vânzarea la licitaţie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor şi altor obiecte.

Ocupaţii componente:

341701 estimator licitaţii
341702 evaluator asigurari

3419 AGENŢI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARA ŞI COMERCIALA, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Aceasta grupa de baza cuprinde agenţi în activitatea financiara şi comerciala care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 341.

Ocupaţii componente:

341901 intermediar în activitatea financiara şi comerciala (broker)
341902 referent comerţ exterior
341903 operator vânzari prin telefon
341904 agent vânzari
341905 broker bursa de marfuri
341906 analist tehnic pieţe financiare

3.4.2. GRUPA MINORĂ
342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

Agenţii comerciali şi mijlocitorii de afaceri pun în legatura cumparatorii cu vânzatorii, cumpara şi vând marfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalitaţile de declarare vamala; se asigura ca formalitaţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzator; informeaza solicitanţii de locuri de munca asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de munca; prospecteaza piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrări particulare; furnizeaza diverse alte servicii întreprinderilor.

Grupe de baza componente:

3421 Agenţi comerciali
3422 Agenţi concesionari
3423 Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de munca şi reintegrare a somerilor
3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de baza anterioare

3421 AGENŢI COMERCIALI

Agenţii comerciali pun în legatura cumparatorii cu vânzatorii de marfuri, cumpara şi vând marfuri, în general, în vrac, sunt responsabili cu optimizarea stocurilor se ocupa cu rezervarea spaţiilor de depozitare şi fixarea taxelor de consignaţie;

Ocupaţii componente:

342101 agent comercial
342102 mercantizor

3422 AGENŢI CONCESIONARI

Agenţii concesionari îndeplinesc formalitaţile de declarare vamala şi vamuirea exporturilor şi importurilor; se asigura ca formalitaţile de asigurare si licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzator; semneaza si elibereaza note de avizare.

Ocupaţii componente:

342201 declarant vamal
342202 agent tranzit
342203 agent maritim

3423 AGENŢI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCA ŞI REINTEGRARE A SOMERILOR

Agenţii Agenţii de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de munca şi reintegrare a somerilor informeaza solicitanţii de locuri de munca asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de munca; prospecteaza piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor şi altor instituţii.

Ocupaţii componente:

342301 agent repartizare a forţei de munca
342302 agent orientare profesionala a somerilor/ agent informare privind cariera
342303 agent evidenţa şi plata a ajutorului de somaj
342304 inspector/ referent resurse umane
342305 agent ocupare
342306 analist resurse umane
342307 tehnician mobilitate personal
342308 tehnician reconversie personal
342309 instructor/preparator formare
342310 tehnician calificare gestiune competenţe
342311 tehnician resurse umane

3429 AGENŢI COMERCIALI ŞI DE AFACERI, NECLASIFICATI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Aceasta grupa cuprinde agenţii comerciali care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 342. Se clasifica aici agenţii care se ocupa cu: furnizarea de servicii catre întreprinderi, de exemplu spaţii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informaţii privind acordarea de credite şi alte informaţii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentaţii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea carţilor, înregistrarea discurilor muzicale şi vânzarea lor; reprezentare în baza unui contract de mandat a intereselor navelor românesti şi straine în faţa autoritaţilor portuare şi agenţilor economici.

Aici se clasifica şi operatorii de interviu care se ocupa cu culegerea de date în vederea prelucrării în cadrul cercetarilor de piaţa şi de opinie publica.

Ocupaţii componente:

342901 agent reclama publicitara
342902 agent literar
342903 impresar muzical
342904 impresar teatru
342905 manager sportiv
342906 asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)
342907 agent servicii client
342908 impresar artistic
342909 organizator spectacole
342910 operator de interviu
342911 agent de nava
342912 referent/inspector în serviciile de trafic aerian

3.4.3. GRUPA MINORĂ
343 Alţi lucratori cu studii medii în gestiunea economica şi administrativa

Funcţionarii din gestiunea economica şi administrativa şi asimilaţii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unitaţi administrative; examineaza şi fac rezumatul proceselor verbale şi documentelor juridice; ţin evidenţa completa a operaţiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza şi prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.

Grupe de baza componente:

3431 Secretari administrativi şi asimilaţi
3432 Ocupaţii auxiliare în activitatea juridica, comerciala şi administrativa
3433 Contabili
3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa şi asimilaţi

3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ŞI ASIMILAŢI

Secretarii administrativi şi asimilaţii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unitaţi administrative; redacteaza scrisori cu caracter comercial şi raspund la scrisorile primite.

Ocupaţii componente:

343101 secretar administrativ
343102 secretar asistent director
343103 asistent manager
343104 asistent de cabinet

3432 OCUPAŢII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIVA

Membrii ocupaţiilor auxiliare din activitatea juridica, comerciala şi administrativa îsi desfasoara activitatea în subordinea directorilor de societaţi, giranţilor, juristilor şi altor specialisti cu funcţii administrative şi comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite şi alte operaţii financiare.

Ocupaţii componente:

343201 agent procedural
343202 conducator carte funciara
343203 grefier
343204 secretar notariat
343205 tehnician criminalist
343206 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri
343207 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)
343208 arhivar notariat
343209
343210 grefier dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
343211 grefier statistician
343212 grefier documentarist
343213 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
343214 asistent registrator
343215 grefier arhivar
343216 grefier registrator

3433 CONTABILI

Contabilii ţin evidenţa contabila a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilitaţii; verifică calitatea şi tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile referitoare la încasari şi varsaminte şi a altor operaţii financiare; întocmesc state financiare şi evidenţe contabile pentru o perioada determinata de timp.

Ocupaţii componente:

343301 calculator devize
343302 contabil
343303 tehnician merceolog
343304 planificator
343305 revizor gestiune
343306 contabil bugetar
343307 secretar economic
343308 merceolog
343309 referent

3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVASI ASIMILAŢI

Statisticienii din gestiunea economica şi administrativa şi asimilaţii acestora centralizeaza şi prezinta datele statistice sau actuariale.

Ocupaţii componente:

343401 referent statistician
343402 statistician
343403 statistician medical
343404 registrator medical
343405 actuarist
343406 tehnician planificare/ urmarire şinteze

3.4.4. GRUPA MINORĂ
344 Inspectori şi agenţi financiari

Inspectorii şi agenţii financiari aplica reglementarile în vigoare în limitele frontierelor naţionale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licenţe sau autorizaţii de calatorie, de export sau import de marfuri, de înfiinţare a unei societaţi, de construire a imobilelor şi de exercitare a altor activităţi sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licenţe sau autorizaţii.

Grupe de baza componente:

3441 Inspectori de vama şi frontiera (vamesi)
3442 Inspectori de taxe şi impozite
3443 Inspectori de pensii şi asigurari sociale
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii
3449 Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de baza anterioare

3441 INSPECTORI DE VAMA ŞI FRONTIERA (VAMESI)

Inspectorii de vama şi frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor şi apelor de coasta pentru a împiedica intrarea/iesirea ilegala în/din ţara a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de marfuri sau devize; controleaza documentele de calatorie şi bagajele persoanelor care trec frontierele ţarii; controleaza documentele de transport şi încarcatura vehiculelor pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu normele şi reglementarile naţionale privind tranzitul, importul şi exportul de marfuri.

Ocupaţii componente:

344101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala (studii medii)
344102 revizor vamal
344103 referent TIR şi tranzite (studii medii)
344104 referent vamal (studii medii)

3442 INSPECTORI DE TAXE ŞI IMPOZITE

Inspectorii de taxe şi impozite examineaza declaraţiile de venituri şi alte documente pentru determinarea tipului şi nivelului de impozit, a drepturilor şi obligaţiilor pe care persoanele fizice sau societaţile le au de platit.

Ocupaţii componente:

344201 inspector taxe şi impozite
344202 operator rol
344203 perceptor

3443 INSPECTORI DE PENSII ŞI ASIGURARI SOCIALE

Inspectorii de pensii şi asigurari sociale informeaza persoanele, organizaţiile sau întreprinderile, asupra interpretarii corecte a legilor, normelor şi reglementarilor naţionale referitoare la acordarea de pensii şi asigurari sociale, calculul cotizaţiilor, drepturilor şi obligaţiilor solicitanţilor; examineaza cererile şi alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurari sociale şi asistenţa sociala la care au dreptul persoanele solicitante.

Ocupaţii componente:

344301 inspector pensii, asigurari sociale şi asistenţa sociala
344302 referent pensii, asigurari sociale şi asistenţa sociala
3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENŢE SAU AUTORIZAŢII

Inspectorii pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii examineaza cererile de permise sau licenţe pentru exportul sau importul de marfuri, construirea de case sau alte cladiri, înfiinţarea unei societaţi, obţinerea de pasapoarte; supun cazurile excepţionale sau dificile cadrelor de conducere din administraţia publica, pentru elucidare.

Ocupaţii componente:

344401 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii

3449 INSPECTORI ŞI AGENŢI FINANCIARI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Alţi inspectori şi agenţi financiari se ocupa cu inspectarea întreprinderilor şi amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura ca greutaţile şi masurile sunt corecte; controleaza aplicarea reglementarilor referitoare la preţuri şi salarii.

Ocupaţii componente:

344901 inspector metrolog
344902 inspector preţuri
344903 inspector salarii
344904 comisar

3.4.5. GRUPA MINORĂ
345 Inspectori de poliţie şi detectivi

Inspectorii de poliţie şi detectivii ancheteaza crimele şi delictele comise şi circumstanţele în care s-au produs acestea, în vederea identificarii vinovaţilor; centralizeaza informaţiile referitoare la persoane şi întreprinderi în scopul împiedicarii comiterii de crime sau delicte; supravegheaza persoanele suspecte din întreprinderi, magazine şi alte locuri publice, acţioneaza în judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.

Grupe de baza componente:

3450 Inspectori de poliţie şi detectivi

3450 INSPECTORI DE POLIŢIE ŞI DETECTIVI

Inspectorii de poliţie şi detectivii ancheteaza crimele şi delictele comise, circumstanţele în care s-au produs acestea în vederea identificarii vinovaţilor; ancheteaza furturile de marfuri, bani sau informaţii, din întreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele şi circumstanţele presupuse a fi delictuale în vederea obţinerii probelor şi identificarii vinovaţilor; ancheteaza comportamentele suspecte din întreprinderi şi locuri publice; acţioneaza în judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.

Ocupaţii componente:

345001 inspector de poliţie
345002 detectiv
345003 anchetator poliţie
345004 detectiv particular

3.4.6. GRUPA MINORĂ
346 Asistenţi sociali

Asistenţii sociali acorda ajutor indivizilor şi familiilor cu probleme personale şi sociale; iniţiaza acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor; acorda ajutor handicapaţilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacitaţii de integrare sociala a acestora.

Grupe de baza componente:

3460 Lucratori în asistenţa sociala

3460 LUCRATORI ÎN ASISTENŢA SOCIALA

Lucratorii în asistenţa sociala acorda consultaţii asupra problematicii sociale; iniţiaza acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor; acorda ajutor handicapaţilor fizic sau mental în scopul ameliorarii capacitaţii de integrare sociala a acestora; presteaza activităţi care de regula se adreseaza unor persoane din grupulţinta pentru ameliorarea capacitaţii de integrare a acestora, iniţiaza acţiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acorda consultaţii pentru prevenirea şi diminuarea efectelor dependenţei.

Ocupaţii componente:

346001 asistent social nivel mediu
346002 pedagog social
346003 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenţa
346004 facilitator de dezvoltare comunitara

3.4.7. GRUPA MINORĂ
347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport


Tehnicienii în domeniul creaţiei artistice, spectacolelor şi sportului desfasoara activitate de concepţie în domeniul producţiei industriale şi comerciale şi realizeaza decoraţiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune şi în spectacole; cânta sau danseaza în localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobaţie; participa la competiţii sportive.

Grupe de baza componente:

3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole
3473 Muzicieni, cântareţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi
3474 Clovni, magicieni, acrobaţi şi asimilaţi
3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi
3476 Tehnicieni în domeniul publicitaţii

3471 DESIGNERI, DECORATORI ŞI ALŢI TEHNICIENI ÎN DOMENIULARTEI

Designerii, decoratorii şi desenatorii artistici creeaza modele vestimentare şi accesorii pentru acestea; realizeaza decoraţiuni interioare; concep şi execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor şi expoziţiilor.

Ocupaţii componente:

347101 butafor
347102 decorator interioare
347103 desenator artistic
347104 designer industrial
347105 grafician industrial
347106 lucrator în ateliere de modele
347107 costumier
347108 mânuitor, montator decor
347109 tehnician machetist
347110 tehnician reclame (decorator)
347111 pictor creator costume
347112 modelier confecţii
347113 maestru lumini
347114 maestru sunet
347115 decorator vitrine
347116 designer vestimentar
347117 documentarist
347118 traducator
347119 caricaturist
347120 corector
347121 tehnoredactor
347122 secretar redacţie
347123 organizator producţie
347124 asistent regizor artistic
347125 pictor decor
347126 reporter
347127 designer grafica (studii medii)
347128 machior spectacole
347129 peruchier
347130 secretar emisie
347131 animator film de animaţie (studii medii)
347132 intermediarist film desene animate (studii medii)
347133 stilizator film desene animate (studii medii)
347134 asistent regizor studio
347135 asistent regizor emisie
347136 designer floral
347137 videojurnalist

3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO SI SPECTACOLE

Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio şi în spectacole prezinta buletinele de stiri, realizeaza interviuri şi fac diverse anunţuri sau prezentari la radio, televiziune, teatre, etc.

Ocupaţii componente:

347201 prezentator (crainic) radio
347202 prezentator (crainic) televiziune

3473 MUZICIENI, CÂNTAREŢI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE SI ASIMILAŢI

Muzicienii, cântareţii, dansatorii în localurile publice şi asimilaţii acestora cânta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpreteaza melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; execută dansuri ca solisti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.

Ocupaţii componente:

347301 cântareţ
347302 dansator
347303 instrumentist muzicant
347304 diskjokey
347305 videojokey
347306 maestru de ceremonii
347307 instrumentist (studii medii)

3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBAŢI ŞI ASIMILAŢI

Clovnii, magicienii, acrobaţii şi asimilaţii acestora execută numere comice, de iluzionism şi prestidigitaţie, sedinţe de hipnotism; execută numere de acrobaţie, gimnastica şi jonglerie; dreseaza animale şi execută cu ele diverse numere de circ.

Ocupaţii componente:

347401 acrobat
347402 clovn
347403 magician
347404 hipnotizator
347405 trapezist
347406 cascador
347407 figurant
347408 dresor

3475 SPORTIVI, ANTRENORI ŞI ASIMILAŢI

Sportivii, antrenorii şi asimilaţii acestora participa la competiţii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supravegheaza şi stabilesc reguli privitoare la desfasurarea competiţiilor sportive; organizeaza şi desfasoara activităţile pentru pregatirea şi executărea tragerilor cu diferite categorii de arme.

Ocupaţii componente:

347501 antrenor
347502 instructor sportiv
347503 secretar federaţie
347504 fotbalist profesionist
347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
347506 antrenor de fotbal profesionist
347507 instructor arte marţiale
347508 instructor (monitor) schi/ calarie/ golf/ tenis/ înot/ sporturi extreme
347509 jucator de rugbi
347510 animator sportiv
347511 antrenor coordonator
347512 arbitru judecator sportiv
347513 preparator sportiv
347514 impresar sportiv
347515 oficial sportiv acreditat
347516 instructor în poligonul de tir
347517 supraveghetor în poligonul de tir
347518 instructor de fitness
347519 antrenor de fitness
347520 monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zapada

3476 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL PUBLICITAŢII

Tehnicienii în domeniul publicitaţii se ocupa de realizarea strategiei de creaţie, întocmesc planurile media şi urmaresc implementarea lor, cumpara în condiţii favorabile spaţii media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, întocmesc bugetul, analizeaza competitorii, pastreaza relaţia cu clienţii.

Ocupaţii componente:

347601 art director publicitate (studii medii)
347602 copywriter publicitate (studii medii)

3.4.8. GRUPA MINORĂ
348 Personal laic din culte

Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; îsi consacra viaţa rugaciunii sau meditaţiei; predica şi propaga învaţaturile specifice religiei practicate.

Grupe de baza componente:

3480 Personal laic din culte

3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE

Personalul laic din culte îndeplineste funcţii cu caracter religios: participa la servicii religioase; îsi consacra viaţa rugaciunii sau meditaţiei; predica şi propaga învaţaturile specifice religiei practicate.

Ocupaţii componente:

348001 calugar
348002 calugariţa
348003 predicator

3.4.9. GRUPA MINORĂ
349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

Tehnicienii în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie, activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupa de asigurarea serviciilor specifice destinate clienţilor, informeaza clientela asupra particularitaţilor serviciilor ofertate, furnizeaza diverse servicii solicitate de clienţi, organizeaza activitatea la locul lor de munca.

Grupe de baza componente:

3491 Tehnicieni în turism şi asimilaţi
3492 Tehnicieni în activităţi ospitaliere şi asimilaţi
3493 Tehnicieni în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi
3494 Tehnicieni în activităţi de agrement şi asimilaţi

3491 TEHNICIENI ÎN TURISM ŞI ASIMILAŢI

Tehnicieni în turism şi asimilaţi promoveaza şi vând programe şi servicii turistice, planifica şi organizeaza servicii turistice pentru clienţi, comunica informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, masa, transport, agrement, acces la atracţiile din zona, rezolva prompt solicitarile si reclamaţiile, în masura competenţei lor, ofera explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale (condiţiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile şi obligaţiile clientului, drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii, termenele de plata, penalizari în caz de retragere, situaţii de forţa majoră); asista turistii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întreţin un dialog permanent cu turistii şi acţioneaza pentru îmbunataţirea programelor turistice pe care le deruleaza/ organizeaza şi însoţesc persoanele sau grupuri de persoane în plimbari calare sau cu atelaje.

Ocupaţii componente:

349101 ghid de turism
349102 ghid de turism intern (local)
349103 ghid naţional de turism (touroperator)
349104 ghid de turism montan, drumeţie montaa/ galerii de arta/ interpret/habitat natural flora, fauna, zona montana/ habitat natural zona umeda/ supraveghetor/ turism ornitologic/ turism speologic/ turism ecvestru
349105 ghid de turism sportiv/ alpinism şi caţarari pe stânci/ schi/ bob/ înot/canotaj/ iahting/ zbor cu aparate ultrausoare (deltaplan , parapanta)
349106 ghid montan
349107 ghid obiectiv cultural

3492 TEHNICIENI ÎN ACTIVITAŢI OSPITALIERE ŞI ASIMILAŢI

Tehnicienii în activităţi ospitaliere şi asimilaţi se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil în structurile de cazare turistice; rezerva spaţii de cazare, primesc clientul, îl cazeaza, îl asista pe toata durate sejurului, presteaza servicii suplimentare, întocmesc nota de plata şi încaseaza contravaloarea serviciilor prestate, rezolva solicitarile clienţilor, reclamaţiile, şituaţiile particulare, ţin evidenţa consumurilor clientului, asigura corespondenţa cu clienţii conform normelor interne, gestioneaza mijloacele de plata, gestioneaza documentele de evidenţa specifica şi materialele promoţionale, reprezinta hotelul în faţa clientului în toate etapele sejurului sau în hotel.

Ocupaţii componente:

349201 recepţioner de hotel
349202 lucrator concierge
349203 sef de recepţie hotel
349204 guvernanta de hotel/ etaj
349205 tehnician compartiment securitate hotel

3493 TEHNICIENI ÎN ACTIVITAŢI DE ALIMENTAŢIE ŞI ASIMILAŢI

Tehnicienii în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi se ocupa de asigurarea condiţiilor pentru a satisface cerinţele clienţilor în unitaţile de alimentaţie; coordoneaza activităţile din salonul de restaurant, organizeaza serviciile, participa efectiv la realizarea lor, efectuează operaţiuni de mare îndemânare în faţa clientului, încaseaza nota de plata, ofera servicii personalizate, ţinând cont de obiceiuri, gusturi ale clienţilor, gestioneaza reclamaţiile clienţilor, participa la organizarea de evenimente.

Ocupaţii componente:

349301 sef de sala restaurant (maître d”hotel)
349302 tehnolog alimentaţie publica
349303 barman sef
349304 bucatar sef
349305 cofetar sef
349306 inspector calitate producţie culinara

3494 TEHNICIENI ÎN ACTIVITAŢI DE AGREMENT ŞI ASIMILAŢI

Tehnicienii în activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care adera la programe turistice sau utilizeaza structuri ospitaliere, organizeaza activităţile de agrement oferite, asigura necesarul de terenuri, spaţii, echipamente,materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta funcţionare a dotarilor, echipamentelor, stabileste şistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordoneaza activitatea instructorilor pe activităţi.

Ocupaţii componente:

349401 ghid de animaţie
349402 animator de hotel

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu